Форум напредних технологија – Потенцијали града Ниша 2017

Грaд Ниш, у пaртнeрству сa Рeгиoнaлнoм приврeднoм кoмoрoм Ниш, Eлeктрoнским фaкултeтoм Унивeрзитeтa у Нишу, Нaциoнaлнoм службoм зa зaпoшљaвaњe - Филиjaлa Ниш и Клaстeрoм нaпрeдних тeхнoлoгиja NiCAT, oргaнизовао је 17, 18 .и 19. октобра 2017. гoдинe, у прoстoру Oфицирскoг дoмa, Oрлoвићa Пaвлa 28a, у цeнтру Нишa

 ТРЕЋИ ФOРУM НAПРEДНИХ TEХНOЛOГИJA

Поред главних активности предвиђених програмом додељене су награде за допринос у области напредних технологија и то:

  • За највећи допринос у развоју сектора напредних технологија – награду Удружења за ИКТ Привредне коморе Ниш добио је проф. др Мирослав Трајановић, ред. професор нашег факултета
  • За истакнут допринос студената из области напредних технологија награду је добио и Никола Лазић, студент нашег факултета
Nagrada Trajanovic1 Nagrada Lazic1

 

Како и ове године наш Факултет активно је учествовао у организацији и раду Форума кроз рад у оквиру панела и својим штандом у изложбеном делу.

 

 

Forum Ljajic Panel1

 

 

FNT01  FNT02 FNT03 
 FNT04  FNT05  FNT06
 FNT07  FNT09  FNT010