Енергетика и процесна техника

Студијски програм мастер академских студија Енергетика и процесна техника припада пољу техничко-технолошких наука и сврстава се у научно-стручну област Машинско инжењерство. Студијски програм траје 1 годину, односно 2 семестра и вреди 60 ЕСПБ бодова.

Студијски програм мастер академских студија Енергетика и процесна техника састављен је из oбaвeзних и избoрних прeдмeтa, чијим сe сaвлaдaвaњeм oбeзбeђују нeoпхoднa академска знaњa и вeштинe зa стицaњe стручног назива мастер инжењер машинства – енергетика и процесна техника. Ова титула одговара титули Master of Science (M.Sc.), која се добија на иностраним високошколским установама.

Студијски програм мастер академских студија Енергетика и процесна техника, на коме се уписује максимално 24 студента, садржи 3 обавезнa предмета, обавезну Стручну праксу M, 4 изборна предмета (које студент бира из понуђених изборних блокова) и Мастер рад.

Укупно ангажовање студената при савладавању мастер академских студија Енергетика и процесна техника састоји се од активне наставе (предавања, вежбе, други облици активне наставе), самосталног рада, колоквијума, испита и стручне праксе.

Сврха студијског програма мастер академских студија Енергетика и процесна техника је, пре свега, стицање интердисциплинарних знања студената из области термотехнике, термоенергетике, процесне технике и хидроенергетике у циљу оспособљавања за реализацију оперативних, производних и развојних задатака који превазилазе знања уско усмерених области технике, као и надградња академских знања и вештина стечених на основним академским студијама.

Студијски програм мастер академских студија Енергетика и процесна техника образује студенте да се баве научно-истраживачким радом, пројектовањем, експлоатацијом и развојем различитих апарата, уређаја, машина и постројења у области енергетика и процесна техника.

Основни циљ студијског програма мастер академских студија Енергетика и процесна техника је упознавање студената са теоријским и практичним принципима рада, методама прорачуна, пројектовања и експлоатације савремених постројења у области: термоенергетике (процеси и постројења за трансформацију примарне топлотне енергије у друге облике енергије, когенерација, термоелектране, проучавање и развој алтернативних извора енергије, рационална потрошња енергије и др.), хидроенергетике (пројектовање система уљне хидраулике и пнеуматике, хидраулички и пнеуматски транспорт, пумпе и пумпна постројења, мале хидроелектране и ветрогенератори), термотехнике (пренос топлоте и масе једно и вишефазних струјања, даљинско грејање, хлађење, постројења и уређаји  за климатизацију и проветравање и др.) и процесне технике (системи и уређаји за технику пречишћавања, вишефазна струјања, управљање чврстим отпадом и други уређаји процесне индустрије).

Савладавањем обавезних предмета студијског програма мастер академских студија Енергетика и процесна техника студент стиче фундаментална знања из следећих области: Термотехника, Термоенергетика, Процесна техника и Хидроенергетика.

Савладавањем изборних предмета студијског програма мастер академских студија Енергетика и процесна техника, студент стиче основна и стручно-апликативна знања и вештине из следећих области: Климатизација и проветравање, Расхладни уређаји, Даљинско грејање, Когенерација, Термоелектране, Техника пречишћавања, Вишефазна струјања, Управљање чврстим отпадом, Пројектовање система уљне хидраулике и пнеуматике, Хидраулички и пнеуматски транспорт, Пумпе и пумпна постројења, Мале хидроелектране и ветрогенератори.

  

Р.бр. Шифра Назив предмета Семестар Статус предмета ЕСПБ
           
7201 МE.1.1-О.1 Пренос топлоте и масе 1 О 7
7202 МE.1.2-О.2 Нумеричке симулације у енергетици и процесној техници 1 О 7
           
Предмети изборног блока 1
7211 МE.1.3-И.1-1 Климатизација и проветравање 1 ИБ 6
7212 МE.1.3-И.1-2 Техника пречишћавања 1 ИБ 6
7213 МE.1.3-И.1-3 Пројектовање система уљне хидраулике и пнеуматике 1 ИБ 6
           
Предмети изборног блока 2
7221 МE.1.4-И.2-1 Даљинско грејање 1 ИБ 6
7222 МE.1.4-И.2-2 Расхладни уређаји 1 ИБ 6
7223 МE.1.4-И.2-3 Хидраулички и пнеуматички транспорт 1 ИБ 6
           
7231 МЕ.1.5-О.3 Стручна пракса М 1 О 4
7241 МЕ.2.1-О.4 Енергетска ефикасност и екологија 2 О 6
           
Предмети изборног блока 3
7251 МE.2.2-И.3-1  Когенерација 2 ИБ 6
7252 МE.2.2-И.3-2 Вишефазна стујања 2 ИБ 6
7253 МE.2.2-И.3-3 Пумпе и пумпна постројења 2 ИБ 6
           
Предмети изборног блока 4
7261 МE.2.3-И.4-1 Термоелектране 2 ИБ 6
7262 МE.2.3-И.4-2 Управљање чврстим отпадом 2 ИБ 6
7263 МE.2.3-И.4-3 Мале хидроелектране и ветрогенератори 2 ИБ 6
           
7271 МE.2.4-O.5 Завршни (мастер) рад 2 O 12