2 Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа за два наставника у звање доцент или ванредни професор, за ужу научну област Аутоматско управљање и роботика

pdf16-06-21_KonkursPoslovi_160621_DOC_VANR_PROF_AUR_PST.pdf