Студијски програм докторских академских студија Машинско инжењерство припада пољу техничко-технолошких наука и сврстава се у научно-стручну област Машинско инжењерство. Студијски програм траје године, односно семестара и вреди 180 ЕСПБ бодова. Свака година студија вреди 60 ЕСПБ бодова. Докторска дисертација је завршни део студијског програма докторских студија.

Студијски програм докторских академских студија Машинско инжењерство састављен је из oбaвeзних и избoрних прeдмeтa, чијим сe сaвлaдaвaњeм oбeзбeђују нeoпхoднa академска знaњa и вeштинe зa стицaњнаучног назива доктор наука – машинско инжењерство, за уже научне области:

  • Примењена механика
  • Енергетика и процесна техника
  • Производно-информационе технологије и индустријски менаџмент
  • Машинске конструкције, развој и инжењеринг
  • Мехатроника и управљање системима
  • Транспортна техника и логистика

Ова титула одговара титули  Doctor of Philosophy (Ph.D.), која се добија на иностраним високошколским установама. У Додатку дипломе даје се датум уписа, ужа научна област, списак положених испита, подаци о одржаној настави, подаци о публикованим радовима у међународним часописима и о учешћу на пројектима, датум одбране, назив одбрањене докторске дисертације, име ментора, као и имена чланова комисије за одбрану докторске дисертације.