UP V3 Rad sa promenljivama modela procesa

Obnavljanje: koraci u kreiranju XPDL modela procesa. Šta su promenljive i cemu služe? Tipovi promenljivih. Kako se promenljive definišu i koriste u programu Together Workflow Editor.

Snimljeno 18.5.2016 u LIPS laboratoriji

Toggle menu

Powerpoint prezentacija

Download

XPDL file - model (aktivnosti, aktera i promenljivih) procesa obrade narudžbina

Download