Код предмета

7501

Шифра предмета

MС1.1-О.1

Година/Семестар

I/1

ЕСПБ

7

Циљ предмета

Циљ предмета је овладавање коришћења метода и техника базираних на квантитативним основама за налажење алтернативних решења на основу којих корисник може да обави анализу и синтезу решења и последица.

Исход предмета

Решавање конкретних проблема уз употребу научних метода, поступака и техника користећи анализу, синтезу и предвиђање решења и последица као и овладавање методима, поступцима и процесима истраживања и примена знања у пракси.

Број часова наставе

45 предавања, 45 практична настава