Инжењерски менаџмент је подручје студија намењено за студенте који су у својој будућој професионалној оријентацији заинтересовани за планирање, организовање, вођење, надзор и управљање деловима (функцијама) предузећа и предузећем у целини, као и за унапређење процеса и перформанси делова и целине предузећа.

Студијски програм основних академских студија припада пољу техничко-технолошких наука и сврстава се у научно-стручну област индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент. Студијски програм траје године, односно семестара и вреди 240 ЕСПБ бодова. Свака година студија вреди 60 ЕСПБ бодова.

Студијски програм основних академских студија Инжењерски менаџмент састављен је из oбaвeзних и избoрних прeдмeтa, чијим сe сaвлaдaвaњeм oбeзбeђују нeoпхoднaакадемска знaњa и вeштинe зa стицaњe стручног назива Дипломирани инжењер менаџмента, (скраћено: Дипл. инж. менаџм.)У међународним односима ова титула одговара титули Bachelor of Science (B.Sc.).