Студијски програм Машинско инжењерство основних академских студија траје 4 године, односно 8 семестара и вреди 240 ЕСПБ бодова . Свака година студија вреди 60ЕСПБ бодова. Студијски програм основних академских студија Машинско инжењерство састављен је из oбaвeзних и избoрних прeдмeтa, чијим сe сaвлaдaвaњeм oбeзбeђују нeoпхoднaакадемска знaњa и вeштинe зa стицaњe стручног назива дипломирани инжењер машинства, (скраћено: дипл.инж. маш.). Ова титула одговара титули Bachelor of Science(B.Sc.), која се добија на иностраним високошколским установама. У Додатку дипломе уз титулу се може додати назив усмерења, коју студент може остварити избором одговарајуће групе предмета. Верификацију назива усмерења врше матичне Катедре факултета.