Мастер академске студије су скуп обавезних и изборних предмета чијим се савладавањем обезбеђују неопходна академска знања и вештине за стицање дипломе на нивоу академских студија другог степена - мастер.

Укупно ангажовање студената при савладавању студијских програма мастер академских студија састоји се од активне наставе (предавања, вежбе, други облици активне наставе), самосталног рада, колоквијума, испита, стручне праксе и израде завршног (M.Sc.) рада.

Мастер студије Машинског факултета у Нишу припадају пољу техничко-технолошких наука и научно-стручној области машинско инжењерство, а организоване су у оквиру седам студијска програма:

  • Енергетика и процесна техника  -  којим се стиче академски назив Мастер инжењер машинства - енергетика и процесна техника (М.Sc.)
  • Мехатроника и управљање - којим се стиче академски назив Мастер инжењер машинства –  мехатроника и управљање (М.Sc.)
  • Машинске конструкције, развој и инежењеринг - којим се стиче академски назив Мастер инжењер машинства - машинске конструкције, развој и инжењеринг (М.Sc.)
  • Производно-информационе технологије - којим се стиче академски назив Мастер инжењер машинства – производно-информационе технологије (М.Sc.)
  • Саобраћајно машинство, транспорт и логистика - којим се стиче академски назив Мастер инжењер машинства  -  саобраћајно машинство, транспорт и логистика (М.Sc.)
  • Инжењерски менаџмент  -  којим се стиче академски назив Мастер инжењер менаџмента (М.Sc.)
  • Управљање и примењено рачунарство  -  којим се стиче академски назив Мастер инжењер машинства - управљање и примењено рачунарство (М.Sc.)

Стицањем фундаменталних знања, развијањем вештина и изграђивањем ставова из области машинског инжењерства, студент стиче тражене друштвене компетенције у оквиру свог будућег радног процеса. Вештине и знања која се стичу савладавањем студијских програма Мастер академских студија, студентима могу гарантовати наставак школовања и орјентацију ка истраживању у пољима техничко-технолошких, интердисциплинарних и мултидисциплинарних наука.