Студијски програм Инжењерски менаџмент мастер академских студија траје 1 годину, односно 2 семестра и вреди 60 ЕСПБ бодова.

Студијски програм мастер академских студија Инжењерски менаџмент реализује се у оквиру 5 модула:

  • Енергетски менаџмент - модул М1
  • Индустријски менаџмент - модул м2
  • Менаџмент у транспорту и логистици - модул М3
  • Међународни пројектни менаџмент и предузетништво - модул М4
  • Менаџмент иновацијама и развојем производа - модул М5

Састављен је из обавезних и изборних предмета, чијим се савладавањем обезбеђују неопходна академска знања и вештине за стицање академског назива Мастер инжењер менаџмента. У међународним односима ова титула одговара титули Маster of Science (M.Sc.). У Додатку дипломе уз титулу се обавезно додаје и назив модула.