Студијски програм мастер академских студија Енергетика и процесна техника припада пољу техничко-технолошких наука и сврстава се у научно-стручну област Машинско инжењерство. Студијски програм траје годину, односно семестра и вреди 60 ЕСПБ бодова.

Студијски програм мастер академских студија Енергетика и процесна техника састављен је из oбaвeзних и избoрних прeдмeтa, чијим сe сaвлaдaвaњeм oбeзбeђују нeoпхoднa академска знaњa и вeштинe зa стицaњe стручног назива мастер инжењер машинства – енергетика и процесна техника. Ова титула одговара титули Master of Science (M.Sc.), која се добија на иностраним високошколским установама.