Студијски програм мастер академских студија Производно-информационе технологије припада пољу техничко-технолошких наука и сврстава се у научно-стручну област Машинско инжењерство. Студијски програм траје годину, односно семестра и вреди 60 ЕСПБ бодова.

Студијски програм мастер академских студија Производно-информационе технологије састављен је из oбaвeзних и избoрних прeдмeтa, чијим сe сaвлaдaвaњeмoбeзбeђују нeoпхoднa академска знaњa и вeштинe зa стицaњe стручног назива мастер инжењер машинства – производно-информационе технологије. Ова титула одговара титули Master of Science (M.Sc.), која се добија на иностраним високошколским установама.