Студијски програм мастер академских студија припада пољу техничко-технолошких наука и сврстава се у научно-стручну област Машинско инжењерство. Студијски програм траје годину, односно семестара и вреди 60 ЕСПБ бодова.

Студијски програм мастер академских студија Саобраћајно машинство, транспорт и логистика састављен је из oбaвeзних и избoрних прeдмeтa, чијим сe сaвлaдaвaњeмoбeзбeђују нeoпхoднa академска знaњa и вeштинe зa стицaњe стручног назива мастер инжењер машинства - саобраћајно машинство, транспорт и логистика. Ова титула одговара титули Master of Science (M.Sc.), која се добија на иностраним високошколским установама.

 

 

 

Р.бр

Шифра

Назив предмета

 

   

7501

МС.1.1-О.1

Операциона истраживања

7502

МС.1.2-О.2

Теорија кретања возила

     

Предмети изборног блока 1

7511

МС.1.3-И.1-1

Системи одлучивања у саобраћају и транспорту

7512

МС.1.3-И.1-2

Транспорт цевима

7513

МС.1.3-И.1-3

Мехатронички системи у саобраћају и транспорту

     

Предмети изборног блока 2

7521

МС.1.4-И.2-1

Јавни градски превоз путника

7522

МС.1.4-И.2-2

Системи складиштења и дистрибуције

7523

МС.1.4-И.2-3

Структурна динамика транспортних система

     

7531

МС.1.5-О.3

Стручна пракса М

7541

МС.2.1-О.4

Управљање пројкетима и логистичким системима

     

Предмети изборног блока 3

7551

МС.2.2-И.3-1

Хидраулички и пнеуматички системи возила

7552

МС.2.2-И.3-2

Менаџмент ланаца снабдевања

7553

МС.2.2-И.3-3

CAD студио машина и возила

     

Предмети изборног блока 4

7561

МС.2.3-И.4-1

Управљање одржавањем

7562

МС.2.3-И.4-2

Логистичке симулације

7563

МС.2.3-И.4-3

Оптимизација конструкција транспортних машина и возила

 

   

7571

МС.2.4-О.5

Завршни (мастер) рад