Студијски програм мастер академских студија Машинске конструкције, развој и инжењеринг припада пољу техничко-технолошких наука и сврстава се у научно-стручну област Машинско инжењерство. Студијски програм траје годину, односно семестра и вреди 60 ЕСПБ.

Студијски програм мастер академских студија Машинске конструкције, развој и инжењеринг састављен је из oбaвeзних и избoрних прeдмeтa, чијим сe сaвлaдaвaњeмoбeзбeђују нeoпхoднa академска знaњa и вeштинe зa стицaњe стручног назива мастер инжењер машинства - машинске конструкције, развој и инжењеринг. Ова титула одговара титули Master of Science (M.Sc.), која се добија на  на високошколским установама у оквиру Европског простора високог образовања.

 

 

Р.бр.

Шифра

Назив предмета

 

   

7301

МК.1.1-О.1

Алати и технологије у развоју производа

7302

МК.1.2-О.2

Међународни пројектни менаџмент

     

Предмети изборног блока 1

7311

 МК.1.3-И.1-1

Методе развоја производа

7312

 МК.1.3-И.1-2

Моделирање и симулација

7313

 МК.1.3-И.1-3

Заштита интелектуалне својине

     

Предмети изборног блока 2

7321

МК.1.4-И.2-1

Методе развоја производа

7322

МК.1.4-И.2-2

Моделирање и симулација

7323

МК.1.4-И.2-3

Заштита интелектуалне својине

     

7331

МК.1.5-О.3

Стручна пракса M

7341

МК.2.1-О.4

Виртуелни развој производа

     

Предмети изборног блока 3

7351

МК.2.2-И.3-1

Индустријски дизајн

7352

МК.2.2-И.3-2

Технологичност

7353

МК.2.2-И.3-3

Техника комуникација и презентације

     

Предмети изборног блока 4

7361

МК.2.3-И.4-1

Индустријски дизајн

7362

МК.2.3-И.4-2

Технологичност

7363

МК.2.3-И.4-3

Техника комуникација и презентације

     

7371

МК.2.4-О.5

Завршни (мастер) рад