ON174004 Микромеханички критеријуми оштећења и лома

Евиденциони број и назив пројекта:
ON174004 " Микромеханички критеријуми оштећења и лома "

Апстракт:
Изведена су истраживања на анализи утицаја начина пасивације и ослојавања нерђајућег биомедицинског челика у циљу повећања корозионе постојаности и биокомпатибилности и изради математичких модела. Циљ је да се користе јефтиније врсте биокомпатибилних метала, и да се променом својстава њихове површине остваре својства која имају скупље врсте бикомпатибилних метала. Посебна пажња је посвећена отпуштању јона метала из импланта у околно ткиво. Мерена је количина отпуштених јона железа, хрома, никла, молибдена и др. стандардним методама и утицај промене својстава површине на отпуштање јона. Утврђено је да повећање садржаја јона азота у површинском слоју аустенитног нерђајућег челика смањује количину отпуштених јона.
Математички модели се користе да би олакшао избор материјала за импланте, посебно када се разматрају већи број разноврсних критеријума.
Такође је изведена анализа превремених ломова импланата од нерђајућих челика, нпр. вештачког кука у циљу утврђивања узрока лома и одређивања мера за спречавање оваквих појава.

Кључне речи: нерђајући челици, напонска корозија, својства површине, биокомпатибилност, отпуштање јона.