Национални пројекти чија је рeализација у току

ТР 33015 Истраживања и развој српске куће нето-нулте енергетске потрошње

ТР 33035 "Развој, реализација, оптимизација и мониторинг мрежног модуларног ротирајућег фотонапонског система снаге 5kW"

ТР 33036 Развој новог метеоролошког мерног стуба за карактеризацију турбулентних параметара ветра

ТР 33040 Ревитализација постојећих и пројектовање нових микро и мини хидроелектрана (од 10 до 1000 kw) на територији јужне и југоисточне Србије

ТР 33051 Концепт одрживог снабдевања енергијом насеља са енергетски ефикасним објектима

ТР35005 Истраживање и развој нове генерације ветрогенератора високе енергетске ефикасности

ТР 35016 Истраживање магнетнохидродинамичких струјања (МХД) у околини тела, процепима и каналима и примена у развоју МХД пумпи

ТР35034 Истраживање примене савремених неконвенционалних технологија у производним предузећима са циљем повећања ефикасности коришћења, квалитета производа, смањења трошкова и уштеде енергије и материјала

ТР 35049 Teoриjскo-eкспeримeнтaлнa истрaживaњa динaмикe трaнспoртних мaшинских систeмa

ТР 37009 Методологија за оцену и предвиђање промена фиизичких, хемијских и биолошких параметара у водним акумулацијама и рекама

III41007 Примена биомедицинског инжењеринга у претклиничкој и клиничкој пракси

III41017 Виртуелни коштано зглобни систем човека и његова примена у претклиничкој и клиничкој пракси

III42006 Истраживање и развој енергетски и еколошки високоефективних система полигенерације заснованих на обновљивим изворима енергије

III 42008 Унапређење енергетских карактеристика и квалитета унутрашњег простора у зградама образовних установа у Србији са утицајем на здравље

III 44004 Развој и интеграција технологија пројектовања интелигентног мехатроничког интерфејса за примену у медицини (HUMANISM)

III 44006 Развој нових информационо-комуникационих технологија коришћењем напредних математичких метода, са применама у медицини, енергетици, е-управи, телекомуникацијама и заштити националне баштине

ОI 174001 Динамика хибридних система слoжених структура. Механика материјала

ON174004 Микромеханички критеријуми оштећења и лома

ОI 174007 Функционална анализа, стохастичка анализа и примене

ОИ174011 Динамичка стабилност и нестабилност механичких система под дејством стохастичких поремећаја

ОI 174012 Геометрија, образовање и визуелизација са применама

174022 Конструкција и анализа ефикасних алгоритама за решавање нелинеарних једначина

ОI 174026 Репрезентације логичких структура и формалних језика и њихове примене у рачунарству

ОI179013 Одрживост идентитета Срба и националних мањина у пограничним општинама источне и југоисточне Србије