Докторске академске студије

Студијски програм докторских академских студија Машинско инжењерство припада пољу техничко-технолошких наука и сврстава се у научно-стручну област Машинско инжењерство. Студијски програм траје године, односно семестара и вреди 180 ЕСПБ бодова. Свака година студија вреди 60 ЕСПБ бодова. Докторска дисертација је завршни део студијског програма докторских студија.

Студијски програм докторских академских студија Машинско инжењерство састављен је из oбaвeзних и избoрних прeдмeтa, чијим сe сaвлaдaвaњeм oбeзбeђују нeoпхoднa академска знaњa и вeштинe зa стицaњнаучног назива доктор наука – машинско инжењерство, за уже научне области:

 • Примењена механика
 • Енергетика и процесна техника
 • Производно-информационе технологије и индустријски менаџмент
 • Машинске конструкције, развој и инжењеринг
 • Мехатроника и управљање системима
 • Транспортна техника и логистика

Ова титула одговара титули Doctor of Philosophy (Ph.D.), која се добија на иностраним високошколским установама. У Додатку дипломе даје се датум уписа, ужа научна област, списак положених испита, подаци о одржаној настави, подаци о публикованим радовима у међународним часописима и о учешћу на пројектима, датум одбране, назив одбрањене докторске дисертације, име ментора, као и имена чланова комисије за одбрану докторске дисертације.

Студијски програм докторских академских студија Машинско инжењерство, на коме се уписује максимално 25 студената, садржи 3 обавезнa предмета, 5 изборних предмета (које студент бира из понуђених изборних блокова) и 4 студијска истраживачка рада који су непосредно у функцији израде докторске дисертације. При упису школске године студент бира изборне предмете које жели да слуша и полаже.

Укупно ангажовање студената при савладавању студијског програма докторских студија састоји се од активне наставе (предавања и студијски истраживачки рад), самосталног рада и испита. Део од укупног фонда часова на појединим предметима, који су предвиђени за студијски истраживачки рад, студент реализује радом у лабораторији, припремом за истраживање у оквиру докторске дисертације, учешћем на научно-стручним семинарима, симпозијумима, скуповима, научно-истраживачким радом и обавезним публиковањем радова.

pdfKnjiga_predmeta_DAS_Isemestar677.98 KB

pdfKnjiga_predmeta_DAS_IIIsemestar4.08 MB

 

 

 • Предмети прве године

  Код Шифра Назив предмета Семестар Статус ЕСПБ
             
  Прва година студија
             
  3101 Д.1.1-О.1 Одабрана поглавља из више математике 1 O 10
  Бирају се две од наведених области
  - Парцијалне диференцијалне једначине
  - Специјалне функције
  - Вероватноћа и статистика
  - Методе оптимизације
  - Варијациони рачун
  - Математички принципи геометријског моделирања
  3102 Д.1.2-О.2 Нумеричке методе 1 O 10
  Обавезна област
  - Нумеричка анализа
  Бира се још једна од наведених области
  - Метода коначних елемената
  - Алгоритми оптимизације
  - Нумеричке методе у енергетици и процесној техници
  3103 Д.1.3-О.3 Методе и организација научно-истраживачког рада 1 O 10
             
  Д.2.1-И.1 Предмет изборног блока  1  2 ИБ 10
  3104 Д.2.1-И.1.1 Одабрана поглавља из теорије осцилација 2 ИБ 10
  3105 Д.2.1-И.1.2 Одабрана поглавља из машинских конструкција и железничког машинства 2 ИБ 10
  3106 Д.2.1-И.1.3 Одабрана поглавља из логистичких и транспортних система 2 ИБ 10
  3107 Д.2.1-И.1.4 Одабрана поглавља из производно-информационих технологија и индустријског менаџмента 2 ИБ 10
  3108 Д.2.1-И.1.5 Одабрана поглавља из мехатронике и управљања системима 2 ИБ 10
  3109 Д.2.1-И.1.6 Транспортни процеси у енергетици и процесној техници 2 ИБ 10
             
  Д.2.2-И.2 Предмет изборног блока  2 2 ИБ 10
  3110 Д.2.2-И.2.1 Аналитичка механика 2 ИБ 10
  3111 Д.2.2-И.2.2 Теорија композитних структура 2 ИБ 10
  3112 Д.2.2-И.2.3 Теорија еластичности и механика лома 2 ИБ 10
  3113 Д.2.2-И.2.4 Теорија плоча и љуски 2 ИБ 10
  3114 Д.2.2-И.2.5 Иновациони менаџмент 2 ИБ 10
  3115 Д.2.2-И.2.6 Трибологија машинских система 2 ИБ 10
  3116 Д.2.2-И.2.7 Поузданост машинских система 2 ИБ 10
  3117 Д.2.2-И.2.8 Интегрални развој производа 2 ИБ 10
  3118 Д.2.2-И.2.9 Оптимизација машинских конструкција и система 2 ИБ 10
             
  Д.2.2-И.2 Предмет изборног блока  2 2 ИБ 10
  3119 Д.2.2-И.2.10 Лаке машинске конструкције 2 ИБ 10
  3120 Д.2.2-И.2.11 City логистика 2 ИБ 10
  3121 Д.2.2-И.2.12 Оптимизација транспортних система 2 ИБ 10
  3122 Д.2.2-И.2.13 Савремене производне технологије 2 ИБ 10
  3123 Д.2.2-И.2.14 Моделирање и симулација обрадних средстава 2 ИБ 10
  3124 Д.2.2-И.2.15 Виртуелни развој производа и технологија 2 ИБ 10
  3125 Д.2.2-И.2.16 Логичка синтеза дигиталних система 2 ИБ 10
  3126 Д.2.2-И.2.17 Инжењеринг ткива 2 ИБ 10
  3127 Д.2.2-И.2.18 Технологије пластичности 2 ИБ 10
  3128 Д.2.2-И.2.19 Моделирање знања 2 ИБ 10
  3129 Д.2.2-И.2.20 Напредне методе геометријског моделирања 2 ИБ 10
  3130 Д.2.2-И.2.21 Динамика машина 2 ИБ 10
  3131 Д.2.2-И.2.22 Компоненте система аутоматског управљања 2 ИБ 10
  3132 Д.2.2-И.2.23 Информатика у мехатроници 2 ИБ 10
  3133 Д.2.2-И.2.24 Енергетска и ексергетска анализа процеса у енергетици и процесној техници 2 ИБ 10
  3134 Д.2.2-И.2.25 Термодинамика вишефазних струјања 2 ИБ 10
  3135 Д.2.2-И.2.26 Виши курс технике пречишћавања 2 ИБ 10
  3136 Д.2.2-И.2.27 Виши курс механике флуида са теоријом граничног слоја 2 ИБ 10
  3137 Д.2.2-И.2.28 Теорија турбомашина 2 ИБ 10
  3138 Д.2.2-И.2.29 Теорија турбулентног струјања 2 ИБ 10
  3139 Д.2.2-И.2.30 Теорија транспорта у струји флуида 2 ИБ 10
             
  Д.2.3-И.3 Предмет изборног блока  3 2 ИБ 10
  3140 Д.2.3-И.3.1 Теорија нелинеарних осцилација 2 ИБ 10
  3141 Д.2.3-И.3.2 Осцилације и стабилност еластичних тела 2 ИБ 10
  3142 Д.2.3-И.3.3 Виртуелни развој производа 2 ИБ 10
  3143 Д.2.3-И.3.4 Пројектовање железничких возила 2 ИБ 10
  3144 Д.2.3-И.3.5 Пројектовање погонских система 2 ИБ 10
  3145 Д.2.3-И.3.6 Редуктори и мултипликатори 2 ИБ 10
  3146 Д.2.3-И.3.7 Симулација у развоју производа 2 ИБ 10
  3147 Д.2.3-И.3.8 Методе одлучивања 2 ИБ 10
  3148 Д.2.3-И.3.9 Интелигентни транспортни системи 2 ИБ 10
  3149 Д.2.3-И.3.10 Нелинеарна структурна анализа у транспортној техници применом МКЕ 2 ИБ 10
  3150 Д.2.3-И.3.11 Напредне неконвенционалне обраде 2 ИБ 10
  3151 Д.2.3-И.3.12 Интелигентни производни системи 2 ИБ 10
  3152 Д.2.3-И.3.13 Интеграција и интероперабилност система 2 ИБ 10
  3153 Д.2.3-И.3.14 Напредни флексибилни производни системи 2 ИБ 10
  3154 Д.2.3-И.3.15 Рачунарски подржано моделирање и управљање пословних процеса 2 ИБ 10
  3155 Д.2.3-И.3.16 Интегрисани развој пнеуматика 2 ИБ 10
  3156 Д.2.3-И.3.17 Пројектовање медицинских уређаја и имплантаната 2 ИБ 10
  3157 Д.2.3-И.3.18 Дигитална и аналогна обрада информација у мехатроничким системима 2 ИБ 10
  3158 Д.2.3-И.3.19 Пројектовање оптичких система 2 ИБ 10
  3159 Д.2.3-И.3.20 Дигитални системи управљања у мехатроници 2 ИБ 10
  3160 Д.2.3-И.3.21 Одабрана поглавља из централног грејања и топлификације 2 ИБ 10
  3161 Д.2.3-И.3.22 Прелазни процеси у енергетици и процесној техници 2 ИБ 10
  3162 Д.2.3-И.3.23 Пренос топлоте и масе у флуидизованим системима 2 ИБ 10
  3163 Д.2.3-И.3.24 Обновљиви извори енергије 2 ИБ 10
  3164 Д.2.3-И.3.25 Процеси и постројења заштите животне средине 2 ИБ 10
  3165 Д.2.3-И.3.26 Моделирање у енергетици и процесној техници 2 ИБ 10
  3166 Д.2.3-И.3.27 Модели контактне динамике флуида 2 ИБ 10
  3167 Д.2.3-И.3.28 Теорија струјања кроз решетке турбомашина 2 ИБ 10
  3168 Д.2.3-И.3.29 Нумеричке симулације струјања флуида 2 ИБ 10
             

 • Предмети друге године

  Код Шифра Назив предмета Семестар Статус ЕСПБ
             
  Друга година студија
             
  Д.3.1-Л.1 Предмет изборног блока  Л 1 (мерења) 3 ИБ 10
  3169 Д.3.1-Л.1.1 Инжињерски експеримент и апликативни софтвери у механици 3 ИБ 10
  3170 Д.3.1-Л.1.2 Експерименталне методе и метрологија 3 ИБ 10
  3171 Д.3.1-Л.1.3 Пројектовање дијагностичких система 3 ИБ 10
  3172 Д.3.1-Л.1.4 Мерење и мониторинг транспортних и логистичких система 3 ИБ 10
  3173 Д.3.1-Л.1.5 Мерења у производним системима 3 ИБ 10
  3174 Д.3.1-Л.1.6 Рачунарски системи за аквизицију и управљање 3 ИБ 10
  3175 Д.3.1-Л.1.7 Мерна техника у мехатроници 3 ИБ 10
  3176 Д.3.1-Л.1.8 Мерења у енергетици и процесној техници 3 ИБ 10
             
  Д.3.2-И.4 Предмет изборног блока  4 3 ИБ 10
  3177 Д.3.2-И.4.1 Стохастички процеси у механичким системима 3 ИБ 10
  3178 Д.3.2-И.4.2 Осцилације и стабилност композитних плоча и љуски 3 ИБ 10
  3179 Д.3.2-И.4.3 Мењачи и варијатори 3 ИБ 10
  3180 Д.3.2-И.4.4 Одабрана поглавља из заварених машинских конструкција 3 ИБ 10
  3181 Д.3.2-И.4.5 Софтверско инжењерство и програмски језици 3 ИБ 10
  3182 Д.3.2-И.4.6 Одржавање железничких возила 3 ИБ 10
  3183 Д.3.2-И.4.7 Одабрана поглавља из технологије заваривања 3 ИБ 10
  3184 Д.3.2-И.4.8 Методе развоја производа 3 ИБ 10
  3185 Д.3.2-И.4.9 Логистика одржавања 3 ИБ 10
  3186 Д.3.2-И.4.10 Динамика мобилних машина 3 ИБ 10
  3187 Д.3.2-И.4.11 Моделирање и оптимизација процеса 3 ИБ 10
  3188 Д.3.2-И.4.12 Понашање материјала у експлоатацији 3 ИБ 10
  3189 Д.3.2-И.4.13 Савремени концепти, методе и алати менаџмента 3 ИБ 10
  3190 Д.3.2-И.4.14 Одабрана поглавља из прераде полимера 3 ИБ 10
  3191 Д.3.2-И.4.15 Индустријска и флексибилна аутоматизација у производњи 3 ИБ 10
  3192 Д.3.2-И.4.16 Менаџмент животним циклусом производа 3 ИБ 10
  3193 Д.3.2-И.4.17 Свеприсутно рачунарство 3 ИБ 10
  3194 Д.3.2-И.4.18 Производни информациони системи 3 ИБ 10
  3195 Д.3.2-И.4.19 Анализа и симулација у биомеханици 3 ИБ 10
  3196 Д.3.2-И.4.20 Производња медицинских уређаја и имплантаната 3 ИБ 10
  3197 Д.3.2-И.4.21 Анализа и симулација понашања пнеуматика 3 ИБ 10
  3198 Д.3.2-И.4.22 Инжењерски системи засновани на знању 3 ИБ 10
  3199 Д.3.2-И.4.23 Интелигентни системи управљања 3 ИБ 10
  3200 Д.3.2-И.4.24 Стохастички системи управљања 3 ИБ 10
  3201 Д.3.2-И.4.25 Пројектовање система за дигиталну обраду слике у мехатроници 3 ИБ 10
  3202 Д.3.2-И.4.26 Рехабилитациона роботика 3 ИБ 10
  3203 Д.3.2-И.4.27 Оптимално пројектовање механизама 3 ИБ 10
  3204 Д.3.2-И.4.28 Микро- и нанотехнологије 3 ИБ 10
  3205 Д.3.2-И.4.29 Одабрана поглавља из термоенергетских постројења 3 ИБ 10
  3206 Д.3.2-И.4.30 Спрегнута производња топлотне и електричне енерије – одабрана поглавља 3 ИБ 10
  3207 Д.3.2-И.4.31 Оптимизација процеса и постројења у енергетици и процесној техници 3 ИБ 10
  3208 Д.3.2-И.4.32 Енергетска ефикасност у индустрији, зградарству и комуналним системима 3 ИБ 10
  3209 Д.3.2-И.4.33 Термички комфор 3 ИБ 10
  3210 Д.3.2-И.4.34 Одабрана поглавља из парних котлова 3 ИБ 10
  3211 Д.3.2-И.4.35 Одабрана поглавља из расхладних уређаја и топлотних пумпи 3 ИБ 10
  3212 Д.3.2-И.4.36 Одабрана поглавља из климатизације 3 ИБ 10
  3213 Д.3.2-И.4.37 Одабрана поглавља из механичких и хидромеханичких операција 3 ИБ 10
  3214 Д.3.2-И.4.38 Одабрана поглавља теорије одрживог развоја 3 ИБ 10
  3215 Д.3.2-И.4.39 Одабрана поглавља из теорије сушења 3 ИБ 10
  3216 Д.3.2-И.4.40 Моделирање турбулентног струјања 3 ИБ 10
  3217 Д.3.2-И.4.41 Нумеричке симулације транспортних процеса у енергетици и процесној техници 3 ИБ 10
  3218 Д.3.2-И.4.42 Магнетна хидродинамика 3 ИБ 10
  3219 Д.3.2-И.4.43 Биомеханика флуида 3 ИБ 10
  3220 Д.3.2-И.4.44 Нестационарна и нестабилна струјања у турбомашинама 3 ИБ 10
  3221 Д.3.2-И.4.45 Нумеричке симулације струјања у турбомашинама 3 ИБ 10
  3222 Д.3.2-И.4.46 Моделска и експериментална испитивања хидрауличких турбомашина и вентилатора 3 ИБ 10
             
  3223 Д.3 - СИР СИР  непосредно у функцији израде докторске дисертације 3 ИБ 10
  3224 Д.4 - СИР СИР  непосредно у функцији израде докторске дисертације 4 ИБ 30

 • Предмети треће године

  Код Шифра Назив предмета Семестар Статус ЕСПБ
             
  Трећа година студија
             
  3225 Д.5 - СИР СИР  непосредно у функцији израде докторске дисертације 5 ИБ 30
  3226 Д.6 - СИР СИР  непосредно у функцији израде и одбране докторске дисертације 6 ИБ 30