Докторске академске студије

Студијски програм докторских академских студија Машинско инжењерство припада пољу техничко-технолошких наука и сврстава се у научно-стручну област Машинско инжењерство. Студијски програм траје године, односно семестара и вреди 180 ЕСПБ бодова. Свака година студија вреди 60 ЕСПБ бодова. Докторска дисертација је завршни део студијског програма докторских студија.

Студијски програм докторских академских студија Машинско инжењерство састављен је из oбaвeзних и избoрних прeдмeтa, чијим сe сaвлaдaвaњeм oбeзбeђују нeoпхoднa академска знaњa и вeштинe зa стицaњнаучног назива доктор наука – машинско инжењерство, за уже научне области:

 • Производни системи и технологије
 • Мехатроника
 • Аутоматско управљање и роботика
 • Теоријска и примењена механика флуида
 • Машинске конструкције
 • Транспортна техника и логистика
 • Термотехника, термоенергетика и процесна техника
 • Мотори СУС и моторна возила
 • Теоријска и примењена механика
 • Саобраћајно машинство
 • Информациони системи и технологије у машинском инжењерству
 • Биомедицинско инжењерство
 • Материјали у машинском инжењерству
 • Индустријски менаџмент

Ова титула одговара титули  Doctor of Science in Mechanical Engineering (D.Sc.M.Eng.), која се добија на иностраним високошколским установама. У Додатку дипломе даје се датум уписа, ужа научна област, списак положених испита, подаци о одржаној настави, подаци о публикованим радовима у међународним часописима и о учешћу на пројектима, датум одбране, назив одбрањене докторске дисертације, име ментора, као и имена чланова комисије за одбрану докторске дисертације.

Студијски програм докторских академских студија Машинско инжењерство, на коме се уписује максимално 25 студената, садржи 3 обавезнa предмета, 5 изборних предмета (које студент бира из понуђених изборних блокова) и 4 студијска истраживачка рада који су непосредно у функцији израде докторске дисертације. При упису школске године студент бира изборне предмете које жели да слуша и полаже.

Укупно ангажовање студената при савладавању студијског програма докторских студија састоји се од активне наставе (предавања и студијски истраживачки рад), самосталног рада и испита. Део од укупног фонда часова на појединим предметима, који су предвиђени за студијски истраживачки рад, студент реализује радом у лабораторији, припремом за истраживање у оквиру докторске дисертације, учешћем на научно-стручним семинарима, симпозијумима, скуповима, научно-истраживачким радом и обавезним публиковањем радова.

 

pdfКњига предмета (српски)

pdfКњига предмета (eng)