Мастер академске студије

Мастер академске студије су скуп обавезних и изборних предмета чијим се савладавањем обезбеђују неопходна академска знања и вештине за стицање дипломе на нивоу академских студија другог степена - мастер.

Укупно ангажовање студената при савладавању студијских програма мастер академских студија састоји се од активне наставе (предавања, вежбе, други облици активне наставе), самосталног рада, колоквијума, испита, стручне праксе и израде завршног (M.Sc.) рада.

Мастер студије Машинског факултета у Нишу припадају пољу техничко-технолошких наука и научно-стручној области машинско инжењерство, а организоване су у оквиру шест студијска програма:

Стицањем фундаменталних знања, развијањем вештина и изграђивањем ставова из области машинског инжењерства, студент стиче тражене друштвене компетенције у оквиру свог будућег радног процеса. Вештине и знања која се стичу савладавањем студијских програма Мастер академских студија, студентима могу гарантовати наставак школовања и орјентацију ка истраживању у пољима техничко-технолошких, интердисциплинарних и мултидисциплинарних наука.