Хидроенергетика, хидраулика и пнеуматика (акред. 2021)

Основна сврха студијског програма мастер академских студија Хидроенергетика, хидраулика и пнеуматика је подизање нивоа инжењерског капацитета друштва у целини кроз формирање кадрова који поседују знања студената из области машинства, хидроенергетике, хидраулике и пнеуматике. Другим речима, сврха студијског програма је образовање студената за препознатљиву инжењерску професију из области хидроенергетике, са циљем да се привреди, пословним системима и институцијама широког спектра, обезбеде квалитетни стручњаци који директно могу да се укључе у практичан, развојни и пројектантски рад.

Студијски програм мастер академских студија Хидроенергетика, хидраулика и пнеуматика образује студенте да се баве научно-истраживачким радом, пројектовањем, развојем, експлоатацијом и одржавањем различитих апарата, уређаја, машина и постројења у области енергетике.

 

КЊИГА ПРЕДМЕТА

 

Р.бр. Шифра Назив предмета Семестар Статус предмета ЕСПБ
           
Транспортни феномени 1 Обавезни 6
Пумпе и пумпна постројења 1 Обавезни 6
Транспорт цевима 1 Обавезни 6
Предмети изборног блока 1
Пројектовање система уљне хидраулике и пнеуматике 1 Изборни 6
Симулације струјања у вентилаторима и вентилационим системима 1 Изборни 6
Предмети изборног блока 2
Прорачун и конструкција хидромашинских елемената 1 Изборни 6
Коришћење водних ресурса и заштита вода 1 Изборни 6
Хидроелектране и ветрогенератори 2 Обавезни 6
Предмети изборног блока 3 (бирају се два предмета)
Рачунарске симулације струјања у хидромашинским елементима 2 Изборни 4
Испитивања и технички прописи у хидроенергетици 2 Изборни 4
Примењена рачунска динамикa флуида 2 Изборни 4
Хидрауличке инсталације за заштиту од пожара 2 Изборни 4
           
           
Стручна пракса M 2 Обавезни 4
Завршни рад - студијско - истраживачки рад на теоријским основама мастер рада 2 Обавезни 6
Завршни рад - израда и одбрана мастер рада 2 Обавезни 6

 

Хидроенергетика представља техничку дисциплину која се бави изучавањем примене/искоришћења енергије која потиче од снаге воде (hydro), а такође и принципима предаје енергије течностима у циљу њиховог транспортовања.Хидраулика је примењена наука и инжењерска дисциплина, која се бави својствима течности, док је пнеуматика научна и инжењерска дисциплина која проучава коришћење сабијених гасова за обављање рада. Примена хидраулике се огледа у трансформацији енергије и преносу снаге преко раднoг флуида под дејством притиска .Од инжењера који заврши студијски програм Хидроенергетика, хидраулика и пнеуматика се очекује да буде стручњак који поседује довољно неопходног знања из основних инжењерских дисциплина машинства, хидроенергетике, хидраулике и пнеуматике, као и да покаже спремност да неопходно знање примени при пројектовању хидроенергетских, хидрауличнких и пнеуматских система.

Очување животне средине намеће се као једно од најбитнијих циљева људске цивилизације. Стога заштита вода и правилно искоришћење водног потенцијала, као обновљивог извора енергије, представља једно од основних тежњи савременог друштва.Хидроенергетика као техничка дисциплина која се бави изучавањем искоришћења енергије воде, као и претварањем снаге воде како у електричу енергију, тако и у корстан рад, заузима јако битно место у научној и образовној области, односно инжењерској пракси. Уз већ поменути значај хидраулике и пнеуматике као научних и инжењерских дисциплина, усмерење Хидроенергетика, хидраулика и пнеуматика уобразовномсмислутребапосматратикаостудијскипрограмнастаокаоодговор на указане потребе из праксе, па је и сврхастудијскогпрограмамастер академских студија Хидроенергетика, хидраулика и пнеуматика, ускладусапотребамадруштва.

Мaшински фaкултeт Унивeрзитeтa у Нишу јe сaмoстaлнaoбрaзoвнa и нaучнa устaнoвa у држaвнoј свoјини кoјa у складу са Законом о високом образовању у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошке науке и у научним областима Машинско инжењерство и Индустријско инжењерство и индустријски менаџмент, организује и изводи академске студије:

  • првог степена – основне академске студије у четворогодишњем трајању на студијским програмима Машинско инжењерство и Инжењерски менаџмент,
  • другог степена – мастер академске студије у једногодишњем трајању на студијским програмима Термотехника, термоенергетика и процесна техника; Производно-информационе технологије; Машинске конструкције, развој и инжењеринг; Мехатроника и управљање; Саобраћајно машинство, транспорт и логистика; Хидроенергетика, хидраулика и пнеуматика; Инжењерски менаџмент,
  • трећег степена – докторске академске студије у трогодишњем трајању на студијском програму Машинско инжењерство