Инжењерски менаџмент

Инжењерски менаџмент је подручје студија намењено студентима који су у својој будућој професионалној оријентацији заинтересовани за планирање, организовање, вођење, надзор и управљање деловима (функцијама) предузећа и предузећем у целини, као и за унапређење процеса и предузећа. Инжењерски менаџмент аспекте пословања заснива на детаљном изучавању производних и/или услужних процеса, структура, управљачких поступака и система, људских и инфраструктурних ресурса.

Са образовањем које му пружа наведени програм, инжењер менаџмента је оспособљен за рад у свим фунцијама предузећа из области материјалне производње, у услужним делатностима трговине, банкарства, осигурања, пројектовања, консултантских услуга, итд. Студијски програм пружа студентима у првим годинама студија како општа теоријска знања, тако и практична знања и вештине неопходне за рад у различитим областима делатности и омогућује им наставак студија на мастер академским студијама.

Студијски програм основних академских студија Инжењерски менмаџмент садржи све елементе утврђене Законом о Високом образовању Републике Србије и Статутом Машинског факултета у Нишу.  Студијски програм основних академских студија Инжењерски менмаџмент припада пољу техничко-технолошких наука и сврстава се у научно-стручну област индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент. Студијски програм траје 4 године, односно 8 семестара и вреди 240 ЕСПБ бодова. Свака година студија вреди 60 ЕСПБ бодова.

Студијски програм основних академских студија Инжењерски менмаџмент састављен је из oбaвeзних и избoрних прeдмeтa, чијим сe сaвлaдaвaњeм oбeзбeђују нeoпхoднa академска знaњa и вeштинe зa стицaњe стручног назива Дипломирани инжењер менаџмента, (скраћено: Дипл. инж. менаџм.). У међународним односима ова титула одговара титули Bachelor in Engineering Management with Honours [B.Eng.Mgmt. (Hons)], која се добија на иностраним високошколским установама. Студијски програм основних академских студија Инжењерски менмаџмент, на коме се уписује максимално 120 студената, садржи 29 обавезних предмета, обавезну Стручну праксу Б, 11 изборних предмета (које студент бира из понуђених изборних блокова) и Завршни рад, који се састоји од истраживачког рада на теоријским основама дипломског рада и израде и одбране дипломског рада.