Основне академске студије

Основне академске студије су скуп обавезних и изборних предмета, чијим се савладавањем обезбеђују неопходна академска знања и вештине за стицање одређеног академског назива. Укупно ангажовање студената при савладавању студијских програма основних академских студија састоји се од активне наставе (предавања, вежбе, други облици активне наставе), самосталног рада, колоквијума, испита и стручне праксе.

Основне студије Машинског факултета у Нишу припадају пољу техничко-технолошких наука и научно-стручној области машинско инжењерство, а организоване су у оквиру два студијска програма:

Стицањем фундаменталних знања, развијањем вештина и изграђивањем ставова из области машинског инжењерства, студент стиче тражене друштвене компетенције у оквиру свог будућег радног процеса. Вештине и знања која се стичу савладавањем студијских програма основних академских студија, студентима могу гарантовати наставак школовања и орјентацију ка истраживању у пољима техничко-технолошких, интердисциплинарних и мултидисциплинарних наука.