Производно-информационе технологије (акред. 2021)

Сврха студијског програма Производно-информационе технологије је образовање студената за професију инжењера у оквиру рада са производним и информационим технологијама у складу са потребама привреде. Од инжењера производно информационих технологија се тражи да буде стручњак који поседује довољно потребног знања из основних инжењерских дисциплина машинства, информатике, производних и технолошких система, као и примене савремених информационих технологија.

Основна сврха студијскогпрограмамастер академских студија Производно- информационе технологије је стицање интердисциплинарних знања студената из области машинства и информатике у циљу оспособљавања за реализацију оперативних, производних и развојних задатака који превазилазе знања уско усмерених области технике.

 

 КЊИГА ПРЕДМЕТА

 

Р.бр. Шифра Назив предмета Семестар Статус предмета ЕСПБ
           
Пројектовање технолошких система 1 Обавезни 6
Планирање и управљање производњом 1 Обавезни 6
Предмети изборног блока 1
Биомедицински инжењеринг 1 Изборни 6
Алати за обраду деформисањем 1 Изборни 6
Планирање и анализа експеримента 1 Изборни 6
Интернет апликације 1 Изборни 6
Предмети изборног блока 2
Биоматеријали 1 Изборни 6
Моделирање и оптимизација обрадних система 1 Изборни 6
Машинско учење и вештачка интелигенција 1 Изборни 6
Савремени технички материјали 1 Изборни 6
Предмети изборног блока 3
Напредна примена МКЕ 1 Изборни 6
Анализа мерних система 1 Изборни 6
Технологије за прераду полимера 1 Изборни 6
Технолошко и пословно предвиђање 1 Изборни 6
Интелигентни производни системи 2 Обавезни 6
           
Предмети изборног блока 4 (бирају се два предмета)
Програмирање НУМА 2 2 Изборни 4
Алати и методе квалитета 2 Изборни 4
Реверзни инжењеринг 2 Изборни 4
ЕРП системи 2 Изборни 4
Пројектовање и производња медицинских уређаја 2 Изборни 4
           
Стручна пракса M 2 Обавезни 4
Завршни рад - студијско - истраживачки рад на теоријским основама мастер рада 2 Обавезни 6
Завршни рад - израда и одбрана мастер рада 2 Обавезни 6

 

Традиционална поделана научн и бразовне области (нпр. инжењера иинформатичара) је довела до неразумевања стручњака различитих струкапр и заједничком раду на истом пројекту, као и до недовољних знања различитих струка за реализацију сложених система који се данас срећу у пракси. Стога овај студијски програм, у образовном смислу, треба посматрати као одговор на указане потребе из праксе, па је и сврха студијскогп рограма мастер академских студија Производно-информационе технологије образовање студената за професију инжењерау стручној области производних и информационих технологија, ускладу сап отребама привреде и друштва.

Мaшински фaкултeт Унивeрзитeтa у Нишу јe сaмoстaлнaoбрaзoвнa и нaучнa устaнoвa у држaвнoј свoјини кoјa у складу са Законом о високом образовању у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошке науке и у научним областима Машинско инжењерство и Индустријско инжењерство и индустријски менаџмент, организује и изводи академске студије:

  • првог степена – основне академске студије у четворогодишњем трајању на студијским програмима Машинско инжењерство и Инжењерски менаџмент,
  • другог степена – мастер академске студије у једногодишњем трајању на студијским програмима Термотехника, термоенергетика и процесна техника; Производно-информационе технологије; Машинске конструкције, развој и инжењеринг; Мехатроника и управљање; Саобраћајно машинство, транспорт и логистика; Хидроенергетика, хидраулика и пнеуматика; Инжењерски менаџмент,
  • трећег степена – докторске академске студије у трогодишњем трајању на студијском програму Машинско инжењерство.

Мисијом и визијом Машинског факултета у Нишу дефинисани су основни задаци и циљеви ради образовања висококомпетентних кадрова у областима Машинско инжењерство и Индустријско инжењерство и индустријски менаџмент у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошке науке. Сврхастудијско програма мастер академских студија Производно-информационе технологије је потпуно у складу са наведеним основним задацима и циљевима Машинског факултета.

Реализацијом овако конципирано гстудијског програма се школују мастер инжењери машинства у стручној области Производно-информационе технологије, који поседују компетентност у европским и светским оквирима.