Мехатроника и управљање (акред. 2021)

Мехатроника је интердисциплинарна техничка дисциплина чији је назив настао спајањем речи МЕХА која се односи на техничке компоненте и ТРОНИКА која симболише интелигентно управљање. Од инжењера мехатронике се тражи да буде стручњак који поседује довољно потребног знања из основних инжењерских дисциплина машинства, електронике, аутоматског управљања, програмирања и примене савремених информационих технологија, роботике, аутоматизације, савремене механизације.

Основна сврха студијскогпрограмамастер академских студија Мехатроника и управљање је стицање интердисциплинарних знања студената из области машинства, електронике, управљања и информатике у циљу оспособљавања за реализацију оперативних, производних и развојних задатака који превазилазе знања уско усмерених области технике.

 

 КЊИГА ПРЕДМЕТА

 

Р.бр. Шифра Назив предмета Семестар Статус предмета ЕСПБ
           
Роботика 1 Обавезни 6
Пројектовање механизама 1 Обавезни 6
Компјутерска визија 1 Обавезни 6
Предмети изборног блока 1
Биомехатроника 1 Изборни 6
Мехатронички системи у саобраћају и транспорту 1 Изборни 6
Предмети изборног блока 2
Нанотехнологијe 1 Изборни 6
Микромехатроника 1 Изборни 6
Дигитални системиуправљања 2 Обавезни 6
Предмети изборног блока 3 (бирају се два предмета)
Аутономни системи 2 Изборни 4
Вештачка интелигенција 2 Изборни 4
Пројектовање система управљања 2 Изборни 4
Гипки механизми 2 Изборни 4
Информационо-комуникационе технологије у мехатроници 2 Изборни 4
           
           
Стручна пракса M 2 Обавезни 4
Завршни рад - студијско - истраживачки рад на теоријским основама мастер рада 2 Обавезни 6
Завршни рад - израда и одбрана мастер рада 2 Обавезни 6

 

Традиционална подела на научне и образовне области (нпр. машинства и електротехнике) је довела до неразумевања инжењера различитих струка при заједничком раду на истом пројекту, као и до недовољних знања различитих струка за реализацију сложених система који се данас срећу у пракси.

Инжењери различитих струка при расправљању о неком проблемуне говоре исти језик“. Свака струка види доминантно само свој аспект. Електро-механички системи постају све бројнији, сложенији и софистициранији (степен "уграђеног" аутоматског деловања или како се често каже степен интелигенције сваким даном постаје све већи), тако да је при њиховом креирању неопходно поред знања из машинства и електротехнике поседовати знања из управљања и програмирања. Стога мехатронику и управљање у образовном смислу треба посматрати као студијски програм настао као одговор на указане потребе из праксе, па је и сврха студијског програма мастер академских студија Мехатроника и управљање, односно образовање студената за професију мастер инжењера у стручној области Мехатроника и управљање, у складу са потребама друштва.

Мaшински фaкултeт Унивeрзитeтa у Нишу јe сaмoстaлнa oбрaзoвнa и нaучнa устaнoвa у држaвнoј свoјини кoјa у складу са Законом о високом образовању у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошке науке и у научним областима Машинско инжењерство и Индустријско инжењерство и индустријски менаџмент, организује и изводи академске студије:

  • првог степена – основне академске студије у четворогодишњем трајању на студијским програмима Машинско инжењерство и Инжењерски менаџмент,
  • другог степена – мастер академске студије у једногодишњем трајању на студијским програмима Термотехника, термоенергетика и процесна техника; Производно-информационе технологије; Машинске конструкције, развој и инжењеринг; Мехатроника и управљање; Саобраћајно машинство, транспорт и логистика; Хидроенергетика, хидраулика и пнеуматика; Инжењерски менаџмент,
  • трећег степена – докторске академске студије у трогодишњем трајању на студијском програму Машинско инжењерство.

Мисијом и визијом Машинског факултета у Нишу дефинисани су основни задаци и циљеви ради образовања високо компетентних кадрова из области машинско и индустријско инжењерство у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошке науке. Сврха студијског програма мастер академских студија Мехатроника и управљање је потпуно у складу са наведеним основним задацима и циљевима Машинског факултета.

 


 

 

Традиционална подела на научне и образовне области (нпр. машинства и електротехнике) је довела до неразумевања инжењера различитих струка при заједничком раду на истом пројекту, као и до недовољних знања различитих струка за реализацију сложених система који се данас срећу у пракси.

Инжењери различитих струка при расправљању о неком проблемуне говоре исти језик“. Свака струка види доминантно само свој аспект. Електро-механички системи постају све бројнији, сложенији и софистициранији (степен "уграђеног" аутоматског деловања или како се често каже степен интелигенције сваким даном постаје све већи), тако да је при њиховом креирању неопходно поред знања из машинства и електротехнике поседовати знања из управљања и програмирања. Стога мехатронику и управљање у образовном смислу треба посматрати као студијски програм настао као одговор на указане потребе из праксе, па је и сврха студијског програма мастер академских студија Мехатроника и управљање, односно образовање студената за професију мастер инжењера у стручној области Мехатроника и управљање, у складу са потребама друштва.

Мaшински фaкултeт Унивeрзитeтa у Нишу јe сaмoстaлнa oбрaзoвнa и нaучнa устaнoвa у држaвнoј свoјини кoјa у складу са Законом о високом образовању у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошке науке и у научним областима Машинско инжењерство и Индустријско инжењерство и индустријски менаџмент, организује и изводи академске студије:

  • првог степена – основне академске студије у четворогодишњем трајању на студијским програмима Машинско инжењерство и Инжењерски менаџмент,
  • другог степена – мастер академске студије у једногодишњем трајању на студијским програмима Термотехника, термоенергетика и процесна техника; Производно-информационе технологије; Машинске конструкције, развој и инжењеринг; Мехатроника и управљање; Саобраћајно машинство, транспорт и логистика; Хидроенергетика, хидраулика и пнеуматика; Инжењерски менаџмент,
  • трећег степена – докторске академске студије у трогодишњем трајању на студијском програму Машинско инжењерство.

Мисијом и визијом Машинског факултета у Нишу дефинисани су основни задаци и циљеви ради образовања високо компетентних кадрова из области машинско и индустријско инжењерство у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошке науке. Сврха студијског програма мастер академских студија Мехатроника и управљање је потпуно у складу са наведеним основним задацима и циљевима Машинског факултета.

Реализацијом овако конципираног студијског програма се школују мастер инжењери машинства у стручној области Мехатроника и управљање, који поседују компетентност у европским и светским оквирима