Термотехника, термоенергетика и процесна техника (акред. 2021)

Основни циљ студијског програмамастер академских студија Термотехника, термоенергетика и процесна техникаје упознавање студената са теоријским и практичним принципима рада, методама прорачуна, пројектовања и експлоатације савремених постројења у областитермотехнике(пренос топлоте и масе, једно- и вишефазна струјања, даљинско грејање, хлађење,постројења и уређаји за климатизацију и проветравање и др.), термоенергетике(процеси и постројења за трансформацију примарне енергије у друге облике енергије, когенерација, термоелектране, проучавање и развој обновљивих извора енергије, енергетска ефикасност и др.)и процесне технике(системи и уређаји за технику пречишћавања, вишефазна струјања, управљање чврстим отпадом и други уређаји процесне индустрије).

 

 КЊИГА ПРЕДМЕТА

 

Р.бр. Шифра Назив предмета Семестар Статус предмета ЕСПБ
           
Термодинамика 2 1 Обавезни 6
Нумерички аспекти преноса топлоте 1 Обавезни 6
Предмети изборног блока 1
Системи климатизације 1 Изборни 6
Техника пречишћавања 1 Изборни 6
Предмети изборног блока 2
Даљинско грејање 1 Изборни 6
Расхладни уређаји 1 Изборни 6
Предмети изборног блока 3
Топлотне пумпе 1 Изборни 6
Вишефазна струјања 1 Изборни 6
Системи за повратно хлађење 1 Изборни 6
Енергетска ефикасност 2 Обавезни 6
           
Предмети изборног блока 4
Когенерација 2 Изборни 4
Дифузионе операције и апарати 2 Изборни 4
Термоелектране 2 Изборни 4
Третман отпадних вода 2 Изборни 4
Моделирање и симулација енергетских перформанси објеката 2 Изборни 4
           
Стручна пракса M 2 Обавезни 4
Завршни рад - студијско - истраживачки рад на теоријским основама мастер рада 2 Обавезни 6
Завршни рад - израда и одбрана мастер рада 2 Обавезни 6

 

Један од посебних циљева, који је ускладу са циљевима образовања стручњака на Машинском факултету, је развијање свести мастер инжењера машинства у стручној области Термотехника, термоенергетика и процесна техника о потреби сталног сопственог образовања, образовања и усавршавања људских ресурса у предузећу, образовања за примену општих међународних стандардаи стандарда у области машинског инжењерства. Циљ студијског програма је и образовање стручњака способног за тимски рад, као и развој пособности за саопштавање и преношење сопствених знања и резултатана сараднике у послу и њихово објављивање у тручној и широј јавности.

Студенти знања и вештине стичу у савременом наставном процесу, применом интерактивне теоријске и практичне наставе, уз лабораторијске и рачунске вежбе и стручну праксу у водећим компанијама у Србији и иностранству. Реализација овог студијског програма на Машинскoм факултету у Нишу омогућује стицање способности и вештина везаних за успешно бављење пословимавезаних за термотехнику, термоенергетику и процесну технику у складу са универзитетским образовањем у Европи.

Савладавањем обавезних предмета студијског програма мастер академских студија Термотехника, термоенергетика и процесна техника студент стиче фундаментална знања из области термотехника, термоенергетика и процесна техника.

Савладавањем изборних предмета студијског програма мастер академских студија Термотехника, термоенергетика и процесна техника, студент стиче основна и стручно-апликативна знања и вештине из следећих области: даљинско грејање, термоелектране, когенерација, моделирање и симулација енергетских перформанси објеката, климатизација, топлотне пумпе, расхладни уређаји, повратно хлађење, техника пречишћавања, вишефазна струјања, дифузионе операције и апарати и третман отпадних вода.

Циљеви којима тежи овај студијски програм су:

  • усклађеност са поставкама Болоњског процеса,
  • довољан степен друштвене важности и ангажованости,
  • аутентичан образовни садржај за мастер инжењере машинства,
  • уопштавање програмских садржаја за професионалну инжењерску делатност,
  • постизање образовне мобилности студената,
  • флексибилан модел мастер академских студија према потребама студента (избор групе предмета према афинитетима студента),
  • практична - лабораторијска обука са свим елементима креативног рада студената,
  • рад у студију (систем заједничког пројекта мале студијске групе и професора),
  • стицање научних знања за наставак вишег нивоа образовања,
  • стицање компетентности по предметима дефинисаним књигом предмета.