Саобраћајно машинство, транспорт и логистика (акред. 2021)

Сврха студијског програма мастер академских студија Саобраћајно машинство, транспорт и логистика је образовање студената кроз стицање мултидисциплинарних знања из области саобраћајно-транспортне технике и логистике које су својим основним функцијама интегрисане у све савремене привредне процесе и друштвене токове.

Функције саобраћаја, транспорта и логистике одвијају се на мноштво рaзличитих начина у свим привредним гранама и друштвеним делатностима. Глобална мобилност људи, роба и информација је данас врло интензивна, са очекиваном тенденцијом даљег раста, што указује на изражене потребе и актуелност истраживања и решавања проблема у областима саобраћајног машинства, транспорта и логистике.

 

КЊИГА ПРЕДМЕТА

 

Р.бр. Шифра Назив предмета Семестар Статус предмета ЕСПБ
           
Операциона истраживања 1 Обавезни 6
Теорија кретања возила 1 Обавезни 6
Предмети изборног блока 1
Системи складиштења и дистрибуције 1 Изборни 6
Хидраулички и пнеуматички системи возила 1 Изборни 6
Цевоводни транспорт 1 Изборни 6
Предмети изборног блока 2
Системи одлучивања у саобраћају и транспорту 1 Изборни 6
Мехатронички системи у саобраћају и транспорту 1 Изборни 6
Логистички центри 1 Изборни 6
Предмети изборног блока 3
Системи транспорта путника и робе 1 Изборни 6
Ваздухопловно инжењерство 1 Изборни 6
Аутоматизација логистичких процеса 1 Изборни 6
Логистичке симулације 2 Обавезни 6
           
Предмети изборног блока 4 (бирају се два предмета)
Планирање логистичких система 2 Изборни 4
CAD студио машина и возила 2 Изборни 4
Логистика 4.0 и роботика 2 Изборни 4
Међународни друмски транспорт опасне робе 2 Изборни 4
           
Стручна пракса M 2 Обавезни 4
Завршни рад - студијско - истраживачки рад на теоријским основама мастер рада 2 Обавезни 6
Завршни рад - израда и одбрана мастер рада 2 Обавезни 6

 

Саобраћајно машинство, транспорт и логистика су међусобно повезане области у којима машинско инжењерство има значајну и интегралну улогу у погледу управљања и организовања свих видова саобраћаја, одржавања моторних возила и транспортних средстава, развоја и пројектовања транспортне технике и планирања и контроли токова логистичких система.

Концепција акaдемских студија Саобраћајно машинство, транспорт и логистикаомогућује студенту да стекне фундаментална знања- изучавајући основне предмете, и развије широку лепезу вештина - кроз већи број изборних предмета, градећи тако своје истраживачке и стручне способности и професионалне и друштвене компетенције.

Сврха студијског програмамастер академских студија Саобраћајно машинство, транспорт и логистикадоприноси:

  • приближењу потребама глобалног друштва какво је Европска унија,обезбеђењу укључивања на студијске програме других образовних високошколских установа у Србији, а у складу са Болоњском декларацијом,
  • стицању диплома и квалификација усклађених са европским стандардима,
  • увођењу нових садржаја образовања,
  • наставку образовања студената основних академских студија,
  • авременом образовању у области саобраћајне-транспортне технике и логистике по програму који одговара европским и светским универзитетима,
  • способностима и вештинама које одговарају потребама свих привредних процеса и глобалних друштвенихтокова,
  • обезбеђењу укључивања на студијске програме у иностранству, а у складу са Болоњском декларацијом.
  • даљем усавршавањуи наставку образовања на докторским академским студијама.

Мaшински фaкултeт Унивeрзитeтa у Нишу јe сaмoстaлнaoбрaзoвнa и нaучнa устaнoвa у држaвнoј свoјини кoјa у складу са Законом о високом образовању у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошке науке и у научним областима Машинско инжењерство и Индустријско инжењерство и индустријски менаџмент, организује и изводи академске студије:

првог степена – основне академске студије у четворогодишњем трајању на студијским програмима Машинско инжењерство и Инжењерски менаџмент,

другог степена – мастер академске студије у једногодишњем трајању на студијским програмима Термотехника, термоенергетика и процесна техника; Производно-информационе технологије; Машинске конструкције, развој и инжењеринг; Мехатроника и управљање; Саобраћајно машинство, транспорт и логистика; Хидроенергетика, хидраулика и пнеуматика; Инжењерски менаџмент,

трећег степена – докторске академске студије у трогодишњем трајању на студијском програму Машинско инжењерство.

Мисијом и визијом Машинског факултета у Нишудефинисани су основни задаци  циљеви ради образовања висококомпетентних кадрова из области Машинско инжењерство и Индустријско инжењерство и индустријски менаџмент у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошке науке. Сврха студијског програма Саобраћајно машинство, транспорт и логистикаје потпуно у складу са наведеним основним задацима и циљевима Машинског факултета.

Реализацијом овако конципираног студијског програма се школују мастер инжењери машинства у стручној области Саобраћајно машинство, транспорт и логистика, који поседују компетентност у европским и светским оквирима