Машинске конструкције, развој и инжењеринг (акред. 2021)

 Сврха студијског програма мастер академских студија Машинске конструкције, развој и инжењеринг је стицање интердисциплинарних знања и оспособљавање студената за решавање комплексних задатака конструисања, развоја и креирања нових производа.

Овај студијски програм треба да омогући студенту да стечена фундаментална знања из области машинског инжењерства унапреди и развије у области машинских конструкција тако да може у индустријској пракси да ради на развоју производа. Такође, вештине и знања, која се стичу савладавањем студијског програма, омогућавају даље школовање и оријентацију ка научно-стручном истраживању у техничко-технолошким, као и интердисциплинарним научним областима..

 

КЊИГА ПРЕДМЕТА

 

Р.бр. Шифра Назив предмета Семестар Статус предмета ЕСПБ
           
Алати и технологије у развоју производа 1 Обавезни 6
Методе развоја производа 1 Обавезни 6
Поузданост машинских система 1 Обавезни 6
Предмети изборног блока 1
Избор материјала и сигурност конструкција 1 Изборни 6
Лаке машинске конструкције 1 Изборни 6
Предмети изборног блока 2
Заштита интелектуалне својине 1 Изборни 6
Индустријски дизајн 1 Изборни 6
Моделирање и симулација 2 Обавезни 6
Предмети изборног блока 3 (бирају се два предмета)
Управљање пројектима 2 Изборни 4
Основе валидације производа 2 Изборни 4
Пројектовање мерних система 2 Изборни 4
Пројектовање и производња медицинских уређаја 2 Изборни 4
           
           
Стручна пракса M 2 Обавезни 4
Завршни рад - студијско - истраживачки рад на теоријским основама мастер рада 2 Обавезни 6
Завршни рад - израда и одбрана мастер рада 2 Обавезни 6

 

Сваки производ има свој животни циклус са четири основне фазе: развој, израда, експлоатација и рециклажа. Прва фаза – развој производа, је период креирања тј. настајања новог производа. Резултат ове фазе је конструкционо – технолошка документација, што представља предуслов за производњу. С обзиром на велику конкуренцију на тржишту, предузећа су приморана да стварају квалитетне производе са бројним иновацијама. У том циљу морају у кратком временском периоду да се реализују нове идеје и решавају компликовани технички проблеми и задаци. Основна сврха студијског програма мастер академских студија Машинске конструкције, развој и инжењеринг је образовање студената који ће успешно учествовати у процесу стварања нових производа, као и у унапређењу/реконструкцији постојећих.

Мaшински фaкултeт Унивeрзитeтa у Нишу јe сaмoстaлнa oбрaзoвнa и нaучнa устaнoвa у држaвнoј свoјини кoјa у складу са Законом о високом образовању у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошке науке и у научним областима Машинско инжењерство и Индустријско инжењерство и индустријски менаџмент, организује и изводи академске студије:

  • првог степена – основне академске студије у четворогодишњем трајању на студијским програмима Машинско инжењерство (МИ) и Инжењерски менаџмент (ИМ),
  • другог степена – мастер академске студије у једногодишњем трајању на студијским програмима Термотехника, термоенергетика и процесна техника; Производно-информационе технологије; Машинске конструкције, развој и инжењеринг; Мехатроника и управљање; Саобраћајно машинство, транспорт и логистика; Хидроенергетика, хидраулика и пнеуматика; Инжењерски менаџмент,
  • трећег степена – докторске академске студије у трогодишњем трајању на студијском програму Машинско инжењерство.

Мисијом и визијом Машинског факултета у Нишу дефинисани су основни задаци и циљеви ради образовања високо компетентних кадрова из области машинско и индустријско инжењерство у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошке науке. Сврха студијског програма мастер академских студија Машинске конструкције, развој и инжењеринг је потпуно у складу са наведеним основним задацима и циљевима Машинског факултета.

Реализацијом овако конципираног студијског програма школују се мастер инжењери машинства у области Машинских конструкција, развоја и инжењеринга који поседују компетентност у европским и светским оквирима