Катедра за природно-математичке науке

Основне информације о катедри

Катедра за природно-математичке науке је формирана 1974. године обједињавањем дотадашњих катедри за математику и физику, које су формиране 1971. године оснивањем Машинског факултета.

Наставници Катедре за природно-математичке науке покривају широк спектар предмета математичког и информатичког карактера и физике на свим нивоима студија, како на студијском програму Машинско инжењерство тако и на студијском програму Инжењерски менаџмент. Математичко образовање студената свих студијских програма, даје теоријско-методолошке основе за њихово стручно усавршавање и истраживачки рад, а посебно научно-истраживачки рад студената докторских студија.

Настава се реализује у следећим областима:

 • Обавезни предмети студијског програма Машинско инжењерство су Математика 1, Математика 2, Инжењерска графика и Физика а по новој акредитацији из 2014. године ту спадају и предмети Математика 3, која ће се реализовати од школске 2015/16, и Нумерички методи и програмирање од 2016/17. године.
 • Обавезни предмети на студијском програму Индустријски менаџмент су Математика у инжењерском менаџменту и Пословна статистика.
 • На мастер студијском програму Машинско инжењерство обавезни предмети су Математика 3 и Нумерички методи и програмирање, док је изборни предмет Операциона истраживања.
 • На докторским академским студијама за све научне области обавезни предмети су Одбрана поглавља из више математике (с областима: Парцијалне диференцијалне једначине, Специјалне фунције, Вероватноћа и статистика, Методе оптимизације, Варијациони рачун и Математички принципи геометријског моделирања) и предмет Нумерички методи (с обавезним делом Нумеричка анализа и изборним делом из области: Метод коначних елемената и Алгоритми оптимизације).

За потребе реализације ове наставе објављено је неколико уџбеника и збирки задатака.

Прочитај више...

Историјат катедре

По оснивању Техничког факултета у Нишу, формирана је јединствена Катедра за математику и физику за електронски, грађевински и машински одсек. Математичке предмете на машинском одсеку су  предавали професори са Београдског Универзитета, а вежбе држали новоизабрани асистенти.

Оснивањем Машинског факултета у Нишу, формирана је Катедра за математику са три доцента (Богољуб Предић, Момир Станојевић и Душан Милованчевић) и три асистента (Љиљана  Петковић, Драган Живковић, Душица Ђорђевић), са предметима: Математика 1 и Математика 2 и Нацртна геометрија, чији је шеф био проф. др Богољуб Предић. Истовремено  је формирана Катедра за физику са шефом проф. др Миланом Илићем И асистентом дипл. Физ. Бранком Мијовићем.

Катедра за природно математичке науке је настала спајањем ових катедри 1974. године.

Шефови Катедре у овом периоду био је проф. др Момир Станојевић.

Деведестих година, повећавањем броја предмета и јачањем значаја научно-систраживачког рада, појавила се потреба за проширењем Катедре. У наредном периоду, чланови Катедре су постали дипломирани математичари: Предраг Рајковић (1984), Меланија Митровић (1985) и Љиљана Радовић (1994) и дипломирани физичар Јасмина Живковић.

У следећем периоду, шефови Катедре су били:  проф. др Душан Милованчевић и  проф. др Љиљана Петковић.

Физику су предавали: проф. др Милан Илић, др Бранко Мијовић, Живота Тасић и проф. др Властимир Златић.

Сви претходно наведени чланови Катедре посветили су јој скоро цео свој радни век.

По неколико година, чланови Катедре су били: дипл. инж. Радмила Релић (сада архитекта у Аустралији), Мирослав Ћирић (сада проф. др на ПМФ у Нишу), Војкан Вуксановић (сада проф. др у Београду) и Снежана Спаић (истакнути стручњак у пошти Канаде).  

Са Београдског Универзитета, као предавачи са стране, наставу су држали: проф. др Ђорђе Карапанџић, стручни сарадник Лазар Караџић, др Милан Попадић, др Божидар Поповић, проф. др Милорад Јовичић, а са других факултета Нишког Универзитета:  проф. др Живадин Пантић, доц. Мр Зорица Шишовић, предавачи Виктор Јанекоски, Борис Марков и Оскар Реди, затим  Биљана Поповић, Иван Јовано-вић, Љубица Велимировић, Весна Величковић (касније професори ПМФ-а у Нишу) и физичар Мома Јовановић.

Последњих година, Катедра је подмлађена перспективним математичарима: доцентом др Драганом Ракићем (2014), др Мартином Љубеновићем (2016) и мас. мат. Милицом Милуновић (2018). 

Катедра има дугорочну и одличну сарадњу са Природно математичким факултетом и свим Катедрама истог или сличног назива на Универзитету у Нишу.

 

Наставне активности и НИР

Наставне активности

У укупној настави која се одвија на Машинском факултету, чланови Катедре покривају широк спектар предмета математичког и информатичког карактера и физике на свим нивоима студија, како на студијском програму Машинско инжењерство тако и на студијском програму Инжењерски менаџмент. Математичко образовање студената свих студијских програма, даје теоријско-методолошке основе за њихово стручно усавршавање и истраживачки рад, а посебно научно-истраживачки рад студената докторских студија.

Катедра реализује следеће предмете студијског програма Машинско инжењерство:

 • Математика 1, 2 и 3,
 • Инжењерска графика (који реализујемо у сарадњи са Катедром за мехатронику),
 • Физика (који реализујемо у сарадњи са Катедром за хидроенергетику),
 • Нумеричка математика са програмирањем,
 • Инжењерска статистика.

Обавезни предмети на студијском програму Индустријски менаџмент су:

 • Математика у инжењерском менаџменту,
 • Пословна статистика.

На мастер студијском програму Машинско инжењерство је обавезан предмет Операциона истраживања (у сарадњи са Катедром за транспортну технику и логистику).

На докторским академским студијама за све научне области обавезни предмети су:

 • Одбрана поглавља из више математике (са областима: Парцијалне диференцијалне једначине, Специјалне фунције, Вероватноћа и статистика, Методе оптимизације, Варијациони рачун и Математички принципи геометријског моделирања)
 • Нумерички методи (сa обавезним делом Нумеричка анализа и изборним делом из области: Метод коначних елемената и Алгоритми оптимизације).

За потребе реализације ове наставе објављено је неколико уџбеника и збирки задатака.

Чланови наше Катедре су учесници пројеката за развој високошколског образовања:

 1. DAAD-project "Multimedia Technology for Mathematics and Computer Science Education, 2002-2008"- koordinator prof. dr P. Rajković.
 2. EMPUS-JPHES 530394-2012 (2012-2014) "Visuality & Mathematics: Experiential Education of Mathematics through Visual Arts, Sciences and Playful Activities (VisMath) ", MISANU Belgrade - prof. dr Lj. Radović
 3. TEMPUS-2008-RS-JPHES (2009-2012) "Courses for Unemployed University Graduates in Serbia (CONCUR)", Faculty of Mechanical engineering, University of Nis - prof. dr Lj.Radović
 4. „Edukacija kao online servis – primena MOOC pristupa u razvoju savremenih veština mašinskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta (MOOC-ING)“, 2018.-19. - prof. dr Lj. Radović
 5. Unapređenje kapaciteta računarske laboratorije za realizaciju nastave iz oblasti primenjenih informacionih tehnologija (UKIT), 2018.-19. - prof. dr Lj. Radović

Катедра доприноси популаризацији математике и науке уопште што је реализовано кроз објављивање неколико књига из области историје математике и рекреативне математике и одржавање већег броја научно-популарних предавања у оквиру манифестације „Републички семинар о настави математике и рачунарства”, под покровитељством Друштва математичара Србије.

Научно-истраживачки рад

Научно-истраживачки рад чланова Катедре за природно математичке науке обухвата све најважније теоријске и примењене математичке дисциплине, као што су: нумеричка математика, интервална анализа, комплексна анализа, специјалне функције, квантни рачун, парцијалне диференцијалне једначине, теорија фиксне тачке, линеарна и општа алгебра, функционална анализа, алгебарска геометрија, теорија чворова, кристалографија и визуелна математика, математика примењена у механици и механици флуида.

Резултате својих истраживања, чланови Катедре су објавили у великом броју радова у врхунским часописима са SCI листе и осталим међународним и домаћим часописима. Знатан број радова је објављен у коауторству с научницима са иностраних универзитета. Међу публикованим резултатима посебно се истичу монографије од изузетног међународног значаја чији су коаутори чланови наше Катедре, објављене у издању познатих издавачких кућа Wiley-VCH, Elsevier (проф. др Љ. Петковић) и Springera (проф. др Љ. Радовић, проф. др П. Рајковић) и и три монографије националног значаја (П. Рајковић, Љ. Петковић, М. Митровић). Значајна научна активност остварена је кроз учешће на великом броју међународних и домаћих конференција (презентовањем радова, председавањем, излагањима по позиву). Чланови Катедре су и рецензенти у међународним и домаћим часописима и референти реферативних журнала.

Добра сарадња с институцијама и научницима широм света огледа се у учешћу наших професора у изради и одбрани докторских дисетација у иностанству, кроз већи број позивних предавања на универзитетима у Европи (Немачка, Аустрија, Велика Британија, Ирска, Бугарска, Шведска), те Америци, Јапану, Аустралији и Израелу. Осим тога, обављен је већи број научних и студијских боравака на многим иностраним институцијама. Гостујући професори су били: Проф. др Љ. Петковић на Универзитету у Олденбургу (Немачка) и М. Митровић на Универзитету у Вастеросу (Шведска), TU Wien (Аустриа) и University of Minho, Braga, (Португал).

Сви чланови Катедре су у дугом низу година учесници већег броја научно-истраживачких пројеката из основних истраживања, које финансира Министарство за просвету и науку Републике Србије и у оквиру којих реализују свој научно-истраживачки рад. У последњем пројектном циклусу, то су пројекти:

 • ON174007 - Функционална анализа, стохастичка анализа и примене
 • ON174011 - Динамичка стабилност и нестабилност механичких система под дејством стохастичких поремећаја
 • ON174012 - Геометрија, образовање и визуелизација са применама
 • ON174022 - Конструкција и анализа ефикасних алгоритама за решавање нелинеарних једначина
 • ON174026 - Репрезентације логичких структура и формалних језика и њихове примене у рачунарству

Чланови Катедре су били координатори или учесници неколико међународних истраживачких пројеката:

 • Пројекaт „Ерасмус плус” у оквиру кога су остварени студијски боравци проф. др П. Рајковића у Чешкој 2018. и Шведској 2019; проф. др М. Митровић у Шведској 2018. и 2019. и проф. др Љ. Радовић у Шпанији 2019. години.
 • Пројекaт„Integral Transform Methods, Special Functions And Applications” 2009-2017, заједнички пројект Српске Академије Наука (САНУ) и Бугарске Академије Наука (БАС) са учешћем истраживача и из других земаља Европе – координатор за наш Универзитет био је проф. др П. Рајковић.

Наставници и сарадници

Редовни професори:

Доценти и асистенти:

 • др Драган Ракић, доцент, заменик шефа Катедре,
 • др Мартин Љубеновић, асистент са докторатом, секретар Катедре,
 • мр Јасмина Живковић-Андрејев, члан Катедре,
 • мас.мат. Милица Милуновић, асистент.

Наставне лабораторије

Центар за примењену математику

Центар за примењену математику формиран је маја 2004. године одлуком Научно наставног већа Машинског факултета на иницијативу чланова Катедре за природно математичке науке и представља природан наставак и проширење активности започетих у оквиру Семинара за примењену математику, који је започео с радом неколико година раније. Основна мотивација за покретање ових активности садржана је у чињеници да сваки озбиљан научно-истраживачки рад неминовно почиње математиком. То се посебно односи на проблеме техничких струка, где је математички апарат неопходан почев од моделирања проблема, добијања аналитичких и апроксимативних решења, обраде података, до приказа и анализе резултата и њихову верификацију упоређивањем емпиријских и теоријских резултата.

Оснивачи и дугогодишњи руководиоци центра били су проф. Др Љиљана Петковић и проф. др Предраг Рајковић. Од 2019. године, руководилац центра је проф. др Меланија Митровић.

У свом досадашњем раду, Центар је организовао следеће научне скупове:

 1. International Summer School on the Mathematical Foundations of FEM in Niš September 29 till October 3,
  2003 at the Faculty of Mechanical Engineering of the University of Niš, -– organizator.
 2. Internacionalna konferencija Theoretical Computer Science - from Foundation to Application”, Niš, 2009. – organizator.
 3. Internacionalna konferencija “ Constructive Mathematics: Foundations and Practice – CMFP 2013.“ , Niš, 2013. – organizator.
 4. Wokshop “ITERATIVE METHODS IN APPLIED MATHEMATICS” (u čast 60. rođendana prof. dr Ljiljane Petković), Mašinski fakultet u Nišu, 2013.

Математички семинари од 2016. године:

 1. Special Functions and Transforms with Applications in Engineering (SFTAE) – rukovodilac prof. dr Predrag Rajković.
 2. Constructive Mathematics: Foundations and Practice (CM:FP) – rukovodilac prof. dr Melanija Mitrović.

Лабораторија за физику

Лабораторија за физику је основана 1962 године као заједничка лабораторија машинског, грађевинског и одсека за електронику Техничког факултета у Нишу. Прве лабораторијске вежбе одржане су 1962/63 године. После оснивања Грађевинског, Машинског и Електронског факултета 1971 године, лабораторија је званично припала Машинском факултету, али је по договору користи и Грађевински факултет.

Лабораторија је првенствено намењена изводјењу лабораторијских вежби из предмета физика за студенте I године ОАС на Машинском и Грађевинско-архитектонском факултету, као и студенте III године ОАС Машинског факултета(смер: мехатроника; предмет: техничка оптика).

У лабораторији се постојећом опремом врши провера закона физике и мерење или одређивање физичких величина из области механике, акустике, оптике, осцилација, нуклеарне физике и сл.

Шефови лабораторије били су: проф.др Милан Iлић, др Бранко Мијовић, проф.др Живота Тасић. Дужност шефа лабораторије сада врши асистент мр Јасмина Живковић-Андрејев.

Опрема:

 • Кунтова цев са тон-генератором,
 • Гониометар,
 • Гајгер-Милеров бројач,
 • Комплет за вежбе из механике,
 • Комплет за вежбе из оптике,
 • Комплет за вежбе из акустике.

Шеф катедре

др Предраг Рајковић, редовни професор

home Кабинет 606

tel 500 721

mail

 Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

web http://math.masfak.ni.ac.rs/math/~PredragRajkovic/