Катедре

Катедра је наставно-научна организациона јединица коју чине наставници и сарадници сродних наставних предмета, а који су изабрани за уже научне области које припадају катедри. Катедра се организује за два или више сродних предмета.

Катедре, у оквиру својих наставно-научних области, организују наставни и научно-истраживачки рад, оспособљавају, усавршавају и прате наставно-научни рад својих чланова, сарађују са сродним катедрама других факултета и својим радом доприносе развоју и популаризацији науке.

Статутом Машинског факултета установљено је десет катедри:

 Катедра за природно-математичке науке

Катедра за механику

Катедра за термотехнику, термоенергетику и процесну технику

Катедра за хидроенергетику

Катедра за машинске конструкције, развој и инжењеринг

Катедра за производно-информационе технологије

Катедра за друштвене науке

Катедра за мехатронику и управљање

Катедра за транспортну технику и логистику

Катедра за менаџмент у машинском инжењерству