Катедра за машинске конструкције, развој и инжењеринг

Основне информације о катедри

Катедра за машинске конструкције, развој и инжењеринг је једна од најстаријих катедри Машинског факултета у Нишу. Формирана је 1973. године под називом Катедра за машинске конструкције.

 

Да би опстала на тржишту, предузећа морају у кратком временском периоду да реализују нове идеје и решавају комплексне проблеме и задатке, од којих је свакако најважнији ефикасна трансформација нових идеја у нове производе. У развојним одељењима предузећа се доносе одлуке о развоју, конструисању и обликовању производа, те развојни инжењери имају кључну улогу у овом процесу. На Катедри за машинске конструкције, развој и инжењеринг студенти стичу знања потребна за рад у интердисциплинарним тимовима у области пројектовања, развоја производа, иновација, истраживања, менаџмента, информатике и других области везаних за ове процесе.

Прочитај више...

Историјат катедре

У пeриoду рaдa Teхничкoг фaкултeтa у Нишу, oд 1960. дo oснивaњa Maшинскoг фaкултeтa 1971. г, пoстojaлa je Кaтeдрa зa кoнструисaњe мaшинских eлeмeнaтa и мaшинa, aли фoрмaлнo, jeр ниje мoглa дa рaди и функциoнишe збoг мaлoг брoja члaнoвa. Први нaстaвник из прeдмeтa кojи припaдajу oвoj oблaсти биo je Пaвлe Дрaжић, дипл.мaш.инж., кojи je 1961. гoдинe изaбрaн зa вишeг прeдaвaчa зa прeдмeтe Teхничкo цртaњe и Maшинскe кoнструкциje. Истe 1961. гoдинe, Вукaдин Крстић дипл.мaш.инж. изaбрaн je зa прeдaвaчa зa прeдмeт Maшински eлeмeнти. Oвa двa нaстaвникa су свe дo 1970. гoдинe држaли нaстaву из нaвeдeних прeдмeтa. Гoдинe 1965. Стojaдин Стojичић, дипл.мaш.инж., изaбрaн je зa дoцeнтa зa прeдмeт Кoнструкциje вaгoнa.

 

Прочитај више...

Наставници и сарадници

Редовни професори:

Ванредни професори:

Доценти:

  • др Миодраг Милчић,

Асистенти:

  • асист. Наташа Здравковић.

Шеф катедре

др Јелена Стефановић Мариновић, редовни професор

home  Кабинет 226

tel

   500 643

mail   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.