Основне информације о Катедри за машинске конструкције, развој и инжењеринг

Катедра за машинске конструкције, развој и инжењеринг је једна од најстаријих катедри Машинског факултета у Нишу. Формирана је 1973. године под називом Катедра за машинске конструкције.

Да би опстала на тржишту, предузећа морају у кратком временском периоду да реализују нове идеје и решавају комплексне проблеме и задатке, од којих је свакако најважнији ефикасна трансформација нових идеја у нове производе. У развојним одељењима предузећа се доносе одлуке о развоју, конструисању и обликовању производа, те развојни инжењери имају кључну улогу у овом процесу. На Катедри за машинске конструкције, развој и инжењеринг студенти стичу знања потребна за рад у интердисциплинарним тимовима у области пројектовања, развоја производа, иновација, истраживања, менаџмента, информатике и других области везаних за ове процесе.

            Наставници и сарадници Катедре учествују у реализацији наставе у области машинских конструкција, развоја и инжењеринга нa слeдeћим нивoимa студиja:

 • Oснoвним aкaдeмским студиjaмa Maшинскoг инжeњeрствa - обавезни предмети (Машински елементи 1 и Машински елементи 2),
 • Maстeр aкaдeмским студиjaмa Maшинскoг инжeњeрствa студијски програм Машинске конструкције, развој и инжењеринг,
 • Основним академским студијама Инжењерског менаџмента - обавезни предмети (Ефективност система, Моделирање инжењерских система),
 • Maстeр aкaдeмским студиjaмa Инжeњeрскoг мeнaџмeнтa мoдул Међународни пројектни менаджмент и предузетништво,
 • Maстeр aкaдeмским студиjaмa Инжeњeрскoг мeнaџмeнтa мoдул Менаџмент иновацијама и развојем производа,
 • Дoктoрским студиjaмa Maшинскoг инжeњeрствa, зa ужу нaучну oблaст Машинске конструкције, развој и инжењеринг,

као и других предмета из дисциплина машинских конструкција, развоја и инжењеринга на другим студијским програмима и модулима који се реализују на Факултету.

            Научни и истраживачки рад чланова Катедре одвија се, претежно, у следећим областима:

o    машински елементи

o    пројектовање машинских система

o    развој производа

o    методе конструисања

o    виртуелно конструисање и развој производа

o    технологије заваривања и заварене конструкције

o    железничка возила

o    трибологија

o    поузданост и ефективност машинских система

o    преносници снаге

o    моделирање и симулације машинских система и њихова динамичка анализа

o    техничка дијагностика

o    испитивања машинских конструкција.

Поред домаћих високошколских институција, у протеклом периоду Катедра за машинске конструкције, развој и инжењеринг сарађивала је са следећим факултетима односно катедрама и институтима у иностранству:

 •          RUHR Universität Bochum – Nemačka,
 •          TechnischeHochschuleWilhemshaven – Nemačka,
 •          INDMAŠ - InstitutAkademijenauka Minsk – Belorusija,
 •          TechnischeUniversität Karlsruhe – Nemačka,
 •          TechnischeUniversitätMünchen (ForschungsstellefürZahnräder und Getriebetechnik) – Nemačka,
 •          Politehnica University of Bucharest – Rumunija,
 •          University of  Resita "EftimieMurgu" – Rumunija,
 •          Slovak University of Technology in Bratislava – Slovačka,
 •          Aristotle University of Thessaloniki – Grčka,
 •          Budapest University of Technology and Economics – Mađarska,
 •          Technical University of Sofia – Bugarska,
 •          University of Chemical Technology and Metallurgy – Bugarska,
 •          Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Bosna i Hercegovina,
 •          Univerzitet u Banja Luci, Bosna i Hercegovina,
 •          Univerzitet Crne Gore, Crna Gora,
 •          Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Makedonija,
 •          Univerza v Mariboru, Slovenia

Кроз програме билатералне сарадње у оквиру DAAD пројекта „Entwicklung und EinführungeinesLehrmodulsfürProduktentwicklungnachdemKarlsruher Modell” у оквиру Пакта стабилности југоисточне Европе, успостављено је стратешко партнерство са Институтом за развој производа IPEK Техничког Универзитета Karlsrue, водећом европском институцијом у области развоја производа.

У оквиру овог пројекта имплементиран је нови модел образовања развојних инжењера на Катедри за машинске конструкције, развој и инжењеринг који је компатибилан са Karlsrue моделом образовања развојних инжењера (KaLeP). KaLeP је општи концепт оријентисан на реални процес индустријског развоја производа, креиран ради повећања компетенциja инжењера у области развоја производа. Образовни модел интегрише теоријско и методолошко знање са циљем промоције теоријских и методолошких компетенци. Наставни програм је дефинисан тако да омогућује развој креативности и способности студената кроз комбинацију предавања и самосталног развојног рада. Да би се постигао наведени циљ, предмети су подељени на три различите образовне компоненте: предавања, практичне вежбе и рад студената на развојним пројектима. Наведени образовни модел је имплементиран на Катедри за машинске конструкције, развој и инжењеринг почев од 2007. године.

Чланови Катедре су већ 40 година ангажовани у раду Југословенског друштва за машинске елементе и конструкције JuDEKO. Од 1997. године седиште Друштва је у Нишу. Године 2007. ово друштво прераста у међународну ADEKO асоцијацију (Асоцијација за Дизајн, Елементе и Конструкције), чији су чланови универзитети већине земаља југоисточне Европе. Председник Друштва, односно Асоцијације од 1997. до 2015. године био је проф. др Војислав Милтеновић члан ове Катедре.

Неки чланови Катедре су активни чланови Друштва за интегритет и век конструкција – ДИВК и Друштва за унапређивање заваривања у Србији – ДУЗС.

Катедра је организовала више научних конференција из области машинских конструкција (IRMES) и железничких возила (RAILCON).