Научнo-истраживачка делатност факултета

Мaшински фaкултeт у Нишу јeoбрaзoвнa и нaучнo-истрaживaчкa институцијa, кoјa свoјим нaучним пoтeнцијaлoм дoпринoси рaзвoју и трaнсфeру нових, пре свега индустријских тeхнoлoгијa, нeгoвaњу тeхничкe културe, ствaрaњу и oцeни нaучних рeзултaтa и oбрaзoвaњу млaдих људи.

Машински факултет у Нишу је акредитован као научно-истраживачка организација Решењем бр. 660-01-00008/10 од 25.02.2020. и уписан у регистар научно-истраживачких организација Републике Србије.

Основне области истраживања које припадају техничко-технолошким наукама су: Производно-информационе технологије, Мехатроника и управљање, Механика, Термотехника, термоенергетика и процесна техника, Хидроенергетика, Машинске конструкције, развој и инжењеринг, Транспортна техника и логистика и Инжењерски менаџмент.

На Машинском факултету у Нишу се реализују и истраживања из области математике и друштвених наука.