Историјат Катедре за машинске конструкције, развој и инжењеринг

У пeриoду рaдa Teхничкoг фaкултeтa у Нишу, oд 1960. дo oснивaњa Maшинскoг фaкултeтa 1971. г, пoстojaлa je Кaтeдрa зa кoнструисaњe мaшинских eлeмeнaтa и мaшинa, aли фoрмaлнo, jeр ниje мoглa дa рaди и функциoнишe збoг мaлoг брoja члaнoвa. Први нaстaвник из прeдмeтa кojи припaдajу oвoj oблaсти биo je Пaвлe Дрaжић, дипл.мaш.инж., кojи je 1961. гoдинe изaбрaн зa вишeг прeдaвaчa зa прeдмeтe Teхничкo цртaњe и Maшинскe кoнструкциje. Истe 1961. гoдинe, Вукaдин Крстић дипл.мaш.инж. изaбрaн je зa прeдaвaчa зa прeдмeт Maшински eлeмeнти. Oвa двa нaстaвникa су свe дo 1970. гoдинe држaли нaстaву из нaвeдeних прeдмeтa. Гoдинe 1965. Стojaдин Стojичић, дипл.мaш.инж., изaбрaн je зa дoцeнтa зa прeдмeт Кoнструкциje вaгoнa.

Катедра за машинске конструкције формирана је одлуком Савета Машинског факултета 1973. године и њен састав су чиниле три, до тада постојеће, катедре:

 • Катедра за машинске елементе
 • Катедра за транспортно машинство
 • Катедра за прецизно машинство

Први шеф Катедре је био доц. др Милан Недељковић, дипл.маш.инж.

Те давне 1973. године Катедру за машинске конструкције су сачињавали:

 • др Милан Недељковић, доцент, шеф Катедре,
 • др Стојадин Стојичић, ван. проф.
 • др Живота Живковић, доцент
 • мр Радић Мијајловић, доцент
 • Властимир Трајковић, доцент
 • Александар Вулић, асистент
 • Властимир Ђокић, асистент
 • Ненад Павловић, асистент
 • Томислав Петровић, асистент
 • Миодраг Велимировић, асистент

Катедри за машинске конструкције припадали су следећи заједнички предмети: Техничко цртање, Машински елементи, Машинске конструкције, Транспортни уређаји и Металне конструкције.

Чланови Катедре за машинске конструкције спроводили су наставу на предметима три смера:

 • Транспортно машинство (Транспортни уређаји прекидног транспорта; Транспортни уређаји непрекидног транспорта; Грађевинске и рударске машине; Мотори СУС; Моторна возила; Фабричка постројења)
 • Прецизно машинство (Техничка оптика; Мерна техника; Елементи прецизне механике; Примењена електроника; Производња елемената и система; Конструкција апарата и уређаја; Техника и апарати информација)
 • Железничко машинство (Теорија вуче; Локомотиве; Вагони; Кочнице;  Производња и ремонт железничких возила; Експлоатација и одржавање железничких возила; Железничка машинска постројења)

Године 1987. настаје промена наставног плана и формира се Катедра за прецизно машинство. Тиме се издваја један део чланова Катедре за машинске конструкције а сама Катедра добија свој нови научни, стручни и наставни профил. Нови шеф Катедре за машинске конструкције постаје др Радић Мијајловић, ред. проф. Према наставном плану који је тада усвојен, Катедри за Машинске конструкције припадала су 2 профила:

 • профил за машинске конструкције и механизацију
 • профил железничког машинства.

У периоду 2001- 2003.године шеф катедре био је проф. др Александар Вулић, ред. проф. Нови наставни план усвојен је 2003. године и тада се формира Катедра за транспорт и логистику, коју чине поједини чланови Катедре из ове области.

За шефа Катедре за машинске конструкције у периоду 2003-2005. године изабран је др Војислав Милтеновић, ред.проф, а у периоду 2005-2007. године др Властимир Ђокић, ред. проф.

Катедра за машинске конструкције 2007. године мења назив у Катедра за машинске конструкције, развој и инжењеринг. Шеф Катедре за машинске конструкције, развој и инжењеринг у периоду 2007-2012. био је др Војислав Милтеновић, ред.проф, а у периоду од 2012. до 2016. године шеф Катедре је био др Душан Стаменковић, ред. проф.

Од 2016. до 2019 године шеф Катедре је др Драган Милчић, ред. проф.

Од 2019 године шеф Катедре је др Бобан Анђелковић, ред. проф.