Катедра за машинске конструкције, развој и инжењеринг

Основне информације о катедри

Машинске конструкције су саставни део свих машинских система. У структури усмерења која постоје на Машинском факултету, ово је област од фундаменталног значаја. У оквиру предмета Катедре за машинске конструкције, развој и инжењеринг, у наставном плану образовања машинских инжењера, студенти уче да решавају практичне проблеме у машинству. Методе које се проучавају у оквиру предмета, примењују се за прорачун компонената машина, за анализу стања као и развој нових, машинских система и производа. Стичу се знања потребна за рад у интердисциплинарним тимовима у области пројектовања, развоја производа, иновација, истраживања, информатике, менаџмента итд. Наставни планови и програми су усаглашени са захтевима Болоњске деклерације.

Катедра за машинске конструкције, развој и инжењеринг једна је од првих катедри основаних на Машинском факултету у Нишу.

У оквиру наставног плана и програма, на Катедри за машинске конструкције, развој и инжењеринг одвија се настава за:

Катедра користи  две лабораторије за наставни и научно-истраживачки рад:

  • Лабораторија за машинске конструкције
  • Лабораторија за заваривање

У оквиру Катедре раде  Центар за развој и пројектовање машина и Центар за заваривање и заварене машинске конструкције

Прочитај више...

Историјат катедре

У пeриoду рaдa Teхничкoг фaкултeтa у Нишу, oд 1960. дo oснивaњa Maшинскoг фaкултeтa 1971. г, пoстojaлa je Кaтeдрa зa кoнструисaњe мaшинских eлeмeнaтa и мaшинa, aли фoрмaлнo, jeр ниje мoглa дa рaди и функциoнишe збoг мaлoг брoja члaнoвa. Први нaстaвник из прeдмeтa кojи припaдajу oвoj oблaсти биo je Пaвлe Дрaжић, дипл.мaш.инж., кojи je 1961. гoдинe изaбрaн зa вишeг прeдaвaчa зa прeдмeтe Teхничкo цртaњe и Maшинскe кoнструкциje. Истe 1961. гoдинe, Вукaдин Крстић дипл.мaш.инж.изaбрaн je зa прeдaвaчa зa прeдмeт Maшински eлeмeнти. Oвa двa нaстaвникa су свe дo 1970. гoдинe држaли нaстaву из нaвeдeних прeдмeтa. Гoдинe 1965. Стojaдин Стojичић, дипл.мaш.инж., изaбрaн je зa дoцeнтa зa прeдмeт Кoнструкциje вaгoнa.

Катедра за машинске конструкције формирана је одлуком Савета Машинског факултета 1973. године и њен састав су чинилетри, до тада постојеће, катедре:

  • Катедра за машинске елементе
  • Катедра за транспортно машинство
  • Катедра за прецизно машинство

Први шеф Катедре је био доц. др Милан Недељковић, дипл.маш.инж.

Прочитај више...

Наставници и сарадници

Редовни професори:

Ванредни професори:

Доценти:

Асистенти:

  • асист. Миодраг Милчић
  • асист. Наташа Зравковић

Шеф катедре

др Бобан Анђелковић, редовни професор

Лабораторија Л-15
tel

   (018) 500 643

mail   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.