Код предмета

6214

Шифра предмета

Б.4.3-О.16

Година/Семестар

II/4

ЕСПБ

7

Циљ предмета

Програм предмета је конципиран тако да се сви студенти у области машинког инжињерства упознају са принципима и ограничењима при топлотној трансформацији енергије, са становишта практичне примене, као и да се упознају са механизмима преноса топлоте.

Исход предмета

Студенти стичу знања на основу којих могу постављати масене и енергетске билансе за топлотне апарате и процесе који се одвијају у њима. Студенти су оспособљени да одреде термодинамичке величине стања идеалног гаса и реалних флуида и да користе прорачуне везане за простирање топлоте.

Број часова наставе

45 предавања,  30 практична настава