Код предмета

6316

Шифра предмета

Б.5.4-И.6-5

Година/Семестар

III/5

ЕСПБ

6

Циљ предмета

Допуна основних знања из физике из области геометријске оптике, таласне оптике и геометријског пресликавања, као и стицање нових знања из области сочива, бленди, оптичких инструмената и дигиталне обраде слике.

Исход предмета

Оспособљавање за прорачун и примену оптичких елемената при реализовању одговарајућих функција у мехатроничким уређајима, као и оспособљавање за мерења и подешавања оптичким уређајима.

Број часова наставе

45 предавања,  30 практична настава