Код предмета

1325

Шифра предмета

O.5.1-O.17

Година/Семестар

III/5

ЕСПБ

7

Циљ предмета

Упознавање студената са основним техника моделирања, идентификације и симулације разноврсних инжењерских система и процеса са аспекта пројектовања, организације и управљања код реалних инжењерских система.

Исход предмета

Поседовање основних вештина и знања потребних за развој математичких модела типичних класа инжењерских система, као основа за идентификацију, пројектовање, оптимизацију, организацију и управљање код реалних инжењерских система.

Број часова наставе

60  предавања