Код предмета

1343

Шифра предмета

O.7.2-И.7-4

Година/Семестар

IV/7

ЕСПБ

7

Циљ предмета

Стицање потребних знања и вештина за ефикасно организовање, управљање, вођење, праћење и побољшање процеса у индустрији.

Исход предмета

Способност машинског инжењера да учествује у процесима управљања и спремност примене стечених знања у инжењерској делатности и теоријском раду.

Број часова наставе

45  предавања, 30 практична настава