Код предмета

1313

Шифра предмета

O.3.1-О.9

Година/Семестар

II/3

ЕСПБ

8

Циљ предмета

Програм предмета је конципиран тако да се сви студенти упознају са савременим техничким системима у областима: производног машинства, мехатронике, енергетике и транспортне технике и логистике.

Исход предмета

Студенти су оспособљени да изврше анализу и основне прорачуне елемената техничког система у областима: производног машинства, мехатронике, енергетике и транспортне технике и логистике.

Број часова наставе

45 предавања,  45 практична настава