Код предмета

1320

Шифра предмета

O.4.2-O.14

Година/Семестар

II/4

ЕСПБ

7

Циљ предмета

Предмет ефективност система се изучава у циљу добијања основних знања о ефективности као сложеном показатељу ваљаности система у условима изражених захтева у погледу квалитета и супротстављености динамичких промена околине и статичке структуре система.

Исход предмета

Након одслушаног предмета студенти су способни да анализирају ефективност техничких система и утичу на повишење ефективности и продуктивности система кроз поуздано вршење функције циља техничких система.

Број часова наставе

45  предавања, 45 практична настава