Књига наставника - Козић С. Предраг


Име, средње слово, презиме

Предраг С. Козић

Звање

Редовни професор

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Машински факултет у Нишу, 1974.

Ужа научна односно уметничка област

Теоријска и примењена механика

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2006.

Машински факултет у Нишу

Теоријска и примењена механика

Докторат

1990.

Машински факултет у Нишу

Теоријска и примењена механика

Специјализација

Магистратура

1982.

Машински факултет у Београду

Теоријска и примењена механика

Диплома

1974.

Машински факултет у Нишу

Производни смер

Списак предмета које наставник држи на свим нивоима студија

Назив предмета

Назив студијског програма,

врста студија

Час. акт. наст. (оптерећење)

1.

Механика 1 - Статика

Машинско инжењерство,

основне академске студије

1.00

2.

Отпорност материјала

Машинско инжењерство,

основне академске студије

2.00

3.

Механика 4 – Теорија осцилација

Машинско инжењерство,

основне академске студије

1.00

4.

Одабрана поглавља из теорије осцилација

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.88

5.

Теорија нелинеарних осцилација

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.18

6.

Осцилације и стабилност еластичних тела

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.18

7.

Стохастички процеси у механичким системима

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.23

Репрезентативне референце

1.

G. Janevski, P. Kozić, R. Pavlović, (2012) Moment Lyapunov exponents and stochastic stability of a thin-walled subjected to eccentric axial loads. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 50(1), pp. 61-83.

2.

V. Stojanović, P. Kozić, (2012) Forced transverse vibration of Rayleigh and Timoshenko double-beam system with effect of compressive axial load. International Journal of Mechanical Sciences, Vol. 60, pp. 59-71.

3.

R. Pavlović, P. Kozić, S. Mitić, I. Pavlović, (2012) Influence of rotary inertia on dynamic stability of the viscoelastic symmetric cross-ply laminated plates. Mechanics Research Communications, Vol. 45, pp. 28-33.

4.

V. Stojanović, P. Kozić, G. Janevski, (2012) Buckling instabilities of elastically connected Timoshenko beams on an elastic layer subjected to axial forces. Journal of Mechanics of Materials and Structures, Vol. 7, pp. 363–374.

5.

R. Pavlović, P. Kozić, I. Pavlović, (2012) Dynamic stability of a double-beam system subjected to random forces. International Journal of Mechanical Sciences, Vol. 62, pp. 111-119.

6.

V. Stojanović , P. Kozić, G. Janevski,(2013) Exact closed-form solutions for the natural frequencies and stability of elastically connected multiple beam system using Timoshenko and high-order shear deformation theory. Journal of  Sound and Vibration, Vol. 332(3), pp. 563-576.

7.

V. Stojanović , P. Kozić, (2013) Stochastic stability of a thick beams using contact transformation method. Probabilistic Engineering Mechanics, Vol. 34, pp. 110-113

8.

I. Pavlović, R. Pavlović, P. Kozić, G. Janevski, (2013) Almost sure stochastic stability of a viscoelastic double-beam system. Archive of Applied Mechanics, Vol. 83(11), pp. 1591-1605.

9.

P. Kozić, Otpornost materijala, Univerzitetski udžbenik, Biblioteka ACADEMIA, Izdavač: Izdavačka jedinica Univerziteta u Nišu, Prvo izdanje, s. 346, 2003.

10.

K. Hedrih, P. Kozić, Teorija oscilacija mehaničkih sistema, Zbirka rešenih ispitnih zadataka II deo, Pomoćni univerzitetski udžbenik, Izdavačka jedinica Univerziteta u Nišu, s. 322, 1997.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

21

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи:

1

Међународни:

Усавршавања

Други подаци које сматрате релевантним