ТР 33015 Истраживања и развој српске куће нето-нулте енергетске потрошње

Евиденциони број и назив пројекта:
ТР 33015 "Истраживања и развој српске куће нето-нулте енергетске потрошње"

Апстракт:
Пројекат је у целини посвећен истраживању и развоју Српских кућа са нето-нултом енергетском потрошњом (КНЕП). У овом пројекту, реализавоће се база података о енергетским преформансама и економији уређајаја и материјала за КНЕП на тржишту, сагледаће се како се куће за становање користе у Србији, развиће се идејно пројектно решење Српске КНЕП које ће се оптимизовати употребом више критеријума (енергетска ефикасност, ексергија, животни циклус, емисија угљен диоксида, економија), симулираће се рад добијених решења КНЕП-а и испитати одрживост њихове економије. Пројектно решење КНЕП ће се реализовати у пракси и лабоарторији, експериментално пратити и верификовати предвиђања. Као део овог решења разматраће се и пројектоваће се и систем фотонапонских панела са прикључком на мрежу, уређај за грејање санитране топле воде, термичка изолација, вентилација и управљање. Такође развиће се и приручник са упуставима за изградњу КНЕП. Даће се предлог решења законске регулетиве ради убрзане изградње КНЕПа у нашој земљи.
Главни напори током ових истраживања су усмерени ка развоју базе података о КНЕП-у, анализи коришћења Српских кућа за становање, развоју методологије и софтвера који ће омогућити оптимизацију пројектних и радних решења КНЕП-а, развоју уређаја и постројења за претварање обновљиве енергије у финалну, пројектовању елемената куће као што је сендвич изолације, Тромбови зидови и настрешница без и са колекторима, пројектовању уређаја за грејање и хибридну вентилацију, пројектовању мерне инсталације за мониторинг перформанси једне од израђених КНЕП-а. Такође развијен је бифацијални равни соларни колектор високих термичких перфоманси за грејање санитарне топле воде. Дат је приоритет десиминацији добијених резултата у земљи и иностранству кроз конференције и писање радова за часописе са СЦИ листе.

Кључне речи: енергија, КНЕП, обновљиви извори енергије, енергетска ефикасност