Школарина

Висина школарине за студијске програме Машинског факултета у Нишу за школску 2023/2024. годину

Студенти држављани републике Србије
Основне академске студије Машинско инжењерство 55.000,00 дин
Инжењерски менаџмент 65.000,00 дин
Мастер академске студије    
Производно-информационе технологије 55.000,00 дин
Саобраћајно машинство, транспорт и логистика 55.000,00 дин
Мехатроника и управљање 55.000,00 дин
Машинске конструкције, развој и инжењеринг 55.000,00 дин
Термотехника, термоенергетика и процесна техника 55.000,00 дин
Хидроенергетика, хидраулика и пнеуматика 55.000,00 дин
Инжењерски менаџмент 65.000,00 дин
Докторске студије Машинско инжењерство                                             120.000,00 дин

  

Студенти страни држављани
Основне академске студије 2.000
Мастер академске студије 2.000 €
Докторске академске студије 2.200 €

 

Шкoлaрина oбухвaтa нaкнaду зa рeдoвнe услугe кoјe Фaкултeт пружa студeнту у oквиру oствaривaњa студијскoг прoгрaмa. Рeдoвнe услугe утврђују се општим актом Универзитета.

Студенти могу да плате школарину у једнократном износу, приликом уписа, или у највише 8 (осам) једнаких месечних рата.

Цене школарине приказане у EUR наплаћиваће се у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан плаћања.