Пренос топлоте и масе

Основне информације

Код предмета 7201
Шифра предмета ME.1.1-O.1
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 7
Циљ предмета Студент треба да овлада знањем из простирања топлоте и масе у циљу активног праћења наставе на осталим стручно-апликативним предметима на студијском програмуЕнергетика и процесна техника.
Исход предмета Студенти стичу знања на основу којих могу самостално да решавају проблеме везане за простирање топлоте и масе. Такође стичу знања о турбулентним струјањима и струјањима у граничном слоју.
Број часова наставе 45 предавања,  45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Пренос топлоте и масе225.09 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Илић Г., Радојковић Н, Стојановић Б Термодинамика ΙΙ МФ Ниш, 1996.
Ђорђевић Б., Валент В., Шербановић С., Радојковић Н. Термодинамика и термотехника – теоријске основе, задаци и проблеми Грађевинска књига Београд, 2000.
Isachenko, Osipova, Sukhomel Heat Transfer Moscow, 1976.
СаљниковВ. Динамикавискозногнестишљивогфлуида МашинскифакултетБеоград, 1969.
Чантрак С. Изабрана поглавља из хидродинамике МашинскифакултетБеоград, 1998.
СтевановићЖарко Нумерички аспекти турбулентног преношења инпулса и топлоте Машински факултет Универзитета у Нишу, Графика ГАЛЕБ, Ниш, 2008.