Код предмета

6101

Шифра предмета

Б.1.1-О.1

Година/Семестар

I/2

ЕСПБ

7

Циљ предмета

Систематизација и проширење у средњој школи оствареног знања које се односи на математичку логику и скупове, полиноме, векторску алгебру и диференцијални и интегрални рачун реалне функције једне променљиве, а осим тога и стицање новог знања из линеарне алгебре и аналитичке геометрије.

Исход предмета

Студент стиче знање из основа математичке анализе, алгебре и аналитичке геометрије које му омогућава успешно разумевање и савладавање предмета техничке струке као што су Физика, Механика, Отпорност материјала и други.

Број часова наставе

45 предавања,  60 практична настава