Код предмета

6110

Шифра предмета

Б.2.5-О.10

Година/Семестар

I/2

ЕСПБ

6

Циљ предмета

Стицање нових знања о основним геометријским објектима и њиховим међусобним положајима и пресецима, развијеним површинама, као и основама векторске анализе и компјутерске графике.

Стицање нових знања о стандардима техничког цртања  који се односе на ортогоналне пројекције, пресеке, котирање и толеранције машинских делова, као и на израду техничке документације машинских детаља и склопова.

Исход предмета

Оспособљавање за рад са скуповима различитих геометријских облика, сагледавање њихових односа и примена бројних трансформација.

Оспособљавање за тродимензионално пројектовање и раванско приказивање машинских делова помоћу савремених софтверских алата, као и за формирање и коришћење техничке документације у електронском облику.

Број часова наставе

предавања,  практична настава