Код предмета

6102

Шифра предмета

Б.1.2-О.2

Година/Семестар

I/1

ЕСПБ

6

Циљ предмета

Циљ предмета је да се сви студенти упознају са одређеним областима физике које су од фундаменталног значаја за техничке студије.

Исход предмета

Студенти стичу знања на основу којих могу даље пратити остале предмете предвиђене наставним планом.

Број часова наставе

предавања,  практична настава