Код предмета

6109

Шифра предмета

Б.2.4-О.9

Година/Семестар

I/2

ЕСПБ

6

Циљ предмета

Стицање неопходних знања за усвајање основних принципа у области горива, мазива и индустријских вода као и за сналажење у систематизацији и терминологији у практичној примени.

Упознавање студената са основним врстама материјала који се користе у машинском инжењерству, њиховом структуром, својствима, примени и могућностима прераде и промене њихових својстава.

Исход предмета

Познавање основних принципа у области горива, мазива и индустријских вода.

Познавање техничких материјала у циљу избора метеријала при конструисању елемената и уређаја и избору производних технологија.

Број часова наставе

предавања,  практична настава