Код предмета

6107

Шифра предмета

Б.2.3-О.8

Година/Семестар

I/2

ЕСПБ

6

Циљ предмета

Стицање основних  теоријских знања из електротехнике и електронике. Упознавање са могућностима практичне примене електротехнике и електронике у машинству.

Исход предмета

Оспособљавање за праћење  других курсева  који захтевају предзнања везана за електротехнику и електронику. Основе коришћења прогамских симулацоних пакета за електронику.

Број часова наставе

предавања,  практична настава