Код предмета

1314

Шифра предмета

O.3.2-О.10

Година/Семестар

II/3

ЕСПБ

6

Циљ предмета

Циљ предмета је да обезбеди студентима стицање основних теоријских и практичних сазнања о предузећу као основном субјекту привреде, основним принципима пословања предузећа, екстерним и интерним факторима развоја предузећа, савременим трендовима у свету на тржишту роба и капитала и улога предузећа у привредном расту земље.

Исход предмета

Очекује се да ће студенти након реализације наставног програма из овог предмета бити оспособљени да се брзо прилагоде обављању послова и задатака у предузећу и савладају сва потребна знања и вештине на свом радном месту.

Број часова наставе

30 предавања,  30 практична настава